Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

               Základní škola a Mateřská škola Spytihněv, okres Zlín, příspěvková organizace

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY A VÝDEJNY

vydaný v souladu s § 30 zákona č. 561/20040Sb., (školský zákon)

 

 

1. Údaje o zařízení

 

Adresa: Spytihněv 520, 763 64  Spytihněv

IČO: 71005056

Vedoucí stravování: Hana Pavlasová

Hlavní kuchařka: Blanka Juračková

Kuchařky: Jarmila Polášková, Renáta Kraváčková

Telefon: 774 300 966

Email: pavlasova@zsspytihnev.eu

Provozní doba: 6:00 – 14:30 hod

Zřizovatel: Obecní úřad Spytihněv

 

 

2. Základní ustanovení

 

Tento vnitřní řád upravuje podmínky možnosti stravování ve školní jídelně, která
je příspěvkovou organizací. Ve školní jídelně je zajištěno stravování dětí, žáků za zvýhodněných podmínek v době pobytu ve škole a školském zařízení. Umožňuje také stravování vlastních zaměstnanců. 

 

Školní stravování se mj. řídí:

 • zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Například: výživové normy (tzv. spotřební koš), stanovení finančních normativů na nákup potravin v rámci rozpětí finančního limitu na nákup potravin apod.

Závodní stravování se mj. řídí:

 • zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 33b Stravování a

stravovací služby

 • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

Dále mj. v souladu se

 • zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb.
 • vyhláškou č. 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

 

 

3. Provoz školní jídelny

 

Pravidla chování, pokyny

 

Školní jídelna poskytuje stravování dětem, žákům za předpokladu, že jsou splněna pravidla vnitřního řádu školní jídelny a strávníci dbají pokynů zaměstnanců kuchyně
a dohledu v jídelně.

 • Strávníci školní jídelny, stejně jako její zaměstnanci, mají právo být chránění
  před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením
  a zanedbáváním.
 • Strávníci školní jídelny mají právo na svobodu myšlení, projevu a náboženství a mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, projevy šikany, rasismu, xenofobie a netolerance vůči odlišnosti. 
 • Zaměstnanci i strávníci školní jídelny budou dbát na to, aby při poskytování školního stravování nedocházelo k diskriminačním projevům a sociálně patologickým jevům.
 • Povinností zaměstnanců školní jídelny je dodržovat pravidla vnitřního řádu, chránit bezpečí své, ostatních zaměstnanců a strávníků a pomáhat při výchovném působení na žáky.
 • Dohled ve školní jídelně je zajišťován zaměstnancem školy. Dohlížející vykonává pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.
 • Strávníci mají povinnost dodržovat pravidla vnitřního řádu a dbají všech pravidel správného stolování a společenského chování. Udržují v jídelně čistotu při odebírání stravy i při stolování. Po obědě odnášejí použité nádobí na místo k tomu určenému.
 • V případě, že některý žák opakovaně poruší kázeň v jídelně, může být – po předchozím upozornění zákonného zástupce – vyloučen na určitou dobu
  ze stravování. O vyloučení rozhoduje ředitelka ŠJ

 

 

Kategorie strávníků a výše stravného

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle

bodů 1 až 4 viz Příloha č. 2 „vyhlášky o školním stravování.“

 

Školní jídelna poskytuje stravování dětem MŠ, žákům ZŠ a zaměstnancům vlastní organizace.

 

Věkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídla

 

 

 1. MŠ do 6-ti let

            přesnídávka               11,--

            oběd                           26,--

            svačina                       10,--    

            celý den                     47,--

            dopoledne                  37,--

 

 

 1. MŠ 7 let

            přesnídávka               13,--

            oběd                           29,--

            svačina                       11,--   

            celý den                     53,--  

            dopoledne                  42,--

 

 1. ZŠ 7 – 10 let

            oběd                           29,--

 

 1. ZŠ 11 – 14 let

            oběd                           32,--

 

 

 1. Zaměstnanci

             oběd                          35,--

 

 

Poplatek za stravné zahrnuje konzumaci tekutin v rámci dodržení pitného režimu. MŠ – celodenně,

ZŠ jako součást oběda.

 

Strávníci kategorie 1,2 (MŠ) mají nárok na jedno hlavní jídlo a dvě doplňkové. Kromě toho mají právo na pitný režim po celý den. Stravování dětí dále řeší vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Je-li dítě v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravuje se vždy.

Strávníci kategorie 3,4 (ZŠ) mají nárok na jedno hlavní jídlo a pití ke každému obědu.

Strávníci kategorie 1, 2, 3,4 mohou odebrat stravu pouze po dobu pobytu ve škole tz. pokud jsou ve škole a zúčastní se vyučovacího procesu. Je-li strávník nemocen, lze první den nemoci oběd vydat domů dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování. Další dny po dobu nepřítomnosti dítěte nebo žáka ve škole nelze stravu domů vydávat - školský zákon č. 561/2004/Sb. § 122 odst. 2).

Při porušení stanovených pravidel a povinností uvedených ve vnitřním řádu má ředitel školy právo situaci řešit v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. § 31.

Organizace poskytuje vlastním zaměstnancům organizace stravu za sníženou úhradu jen, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě, jedná se o jedno hlavní jídlo v kalendářním dni. V případě nemoci, dovolené, studijního volna a služební cesty stravování není možné.

 

 

Přihlašování a odhlašování stravy

 

Přihlašování stravy se provádí na základě vyplnění závazné přihlášky ke stravování (ke stažení na stránkách ŠJ nebo v kanceláři ŠJ). Platnost přihlášky ke stravování je 1 školní rok. Jakékoli změny, které nastanou v průběhu poskytování stravy je povinen neprodleně nahlásit opět v kanceláři školní jídelny – osobně, telefonicky, popřípadě e-mailem (změna čísla účtu, adresy, tel. číslo, přechod na jinou školu, školku, ukončení stravování….).

 

Odhlášky obědů se provádějí osobně, telefonicky, formou SMS (preferujeme SMS) na tel. 774 300 966 den předem do 14.00 hod.

Pouze v případě neočekávané překážky (nemoci) je možné jídlo odhlásit do 7,30 hod. ráno.

Přihlášení stravy po nepřítomnosti se hlásí den předem jedním z výše uvedených způsobů.

 

Neodhlášená strava je strávníkovi účtována jako odebraná!

 

V době prázdnin, svátků a ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen.

 

Přihláška ke stravování slouží jako podklad pro matriku školního stravování dle
§ 28 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů. 

Osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a v souladu s příslušnou platnou legislativou České republiky a na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů. 

 

Výdej stravy v MŠ

 

Přesnídávka

regenerace na teplotu odpovídající charakteru a druhu pokrmu 8:00 - 8:15 hod.

výdej 8:15 - 8:30 hod.

 

Oběd

regenerace na teplotu odpovídající charakteru a druhu pokrmu 11:05 - 11:10 hod.

výdej 11:15 hod.

 

Svačina

regenerace na teplotu odpovídající charakteru a druhu pokrmu 13:55 hod.

výdej 14:00 hod.

 

Teploty pokrmů jsou zapisovány.

 

Výdej stravy v ZŠ

 

Expedice obědů do výdejny ZŠ pro žáky a zaměstnance probíhá v 11,05 hod. a samotný výdej

od 11,50 hod. do 12,55 hod.

 

Výdej do jídlonosičů nebo jiných nádob určených k přepravě jídla (musí být čisté) probíhá:

 

v MŠ od 10,55 hod. do 11,10 hod.

v ZŠ – výdejna základní školy od 11,15 hod. do 11,30 hod.

 

Podávané jídlo je určeno k okamžité spotřebě!

 

 

Platba stravného

 

Úplata za školní stravování se provádí zpětně ke 20. dni v měsíci a to inkasem. Pouze ve výjimečném případě po dohodě s vedoucí ŠJ je možná platba bankovním převodem.

 

Pro kontrolu dostávají všichni strávníci lístky s celkovou cenou (stravné, školné, družina) za daný měsíc. V případě nejasnosti ve vyúčtování stravy, si může rodič v kanceláři školní jídelny vyžádat podrobnější výpis.

 

Pokud nebude stravné včas uhrazeno, jídelna není povinna další stravování poskytovat. Bude řešeno s ředitelem školy.

 

 

 Jídelní lístek

 

Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovenými vyhláškou č. 107/2005., v platném znění. 

Při sestavování jídelního lístku přihlížíme k plnění spotřebního koše, který je součástí vyhlášky č. 107/2005, v platném znění. Dále přihlížíme k doporučené pestrosti stravy. Strávníkům je denně nabízen v rámci pitného režimu neochucený nápoj – voda, mléko.

Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnkách v MŠ a ZŠ, výdejně a na internetových stránkách.

Změna jídelního lístku je vyhrazena. 

 

 

Zajištění bezpečnosti

 

Dohled ve výdejně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy.

V případě úrazu jsou strávníci povinni nahlásit tuto skutečnost dohlížejícímu pedagogovi, který neprodleně učiní odpovídající opatření. Úrazy žáků jsou zapsány do knihy školních úrazů a nahlášeny neprodleně paní ředitelce.  

 

 

Připomínky, náměty

 

Zákonní zástupci dětí a žáků řeší případné připomínky a náměty ke stravování s vedoucí školní jídelny, případně s ředitelkou školy.

Připomínky mohou být podány osobně, telefonicky (774 3009 66) nebo elektronickou cestou                  (e-mail: pavlasova@zsspytihnev.eu).

Škody na majetku školní jídelny

 

Strávníci, případně jejich zákonní zástupci, odpovídají za škody způsobené na majetku    

školní jídelny.

Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, zaměstnancům školní jídelny, případně dohledu na jídelně. Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí.   

Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce, povinen uhradit.

 

 

4. Diety

 

Naše stravovací zařízení není vybaveno k poskytování dietního stravování.

Pro děti z MŠ je po dohodě s vedoucí školního stravování možná donáška stravy z domu. Z důvodu kapacity školní kuchyně je počet dětí, kterým můžeme takto stravu podávat omezený.

Donáška a ohřev jídel se řídí Stanoviskem hlavního hygienika – pokynem hlavního hygienika č.j.: 34059/2011, ze dne 3.5.2011.

Donášení a podávání stravy připravované v rodině dítěte ve školní jídelně není stravovací službou.

 

Zajištění stravy přinesené do stravovacího zařízení:

Zákonný zástupce doloží vyjádření praktického lékaře dítěte, že dítě má příslušnou indikaci k dietnímu stravování – druh diety.

Strava bude donášena v označeném jídlonosiči nebo vhodné nádobě a předána zodpovědné osobě.

Zákonný zástupce odpovídá za nezávadnost donesené stravy.

Pověřená osoba dietní stravu převezme, zkontroluje vizuální nezávadnost potravin, které pak uloží do samostatné lednice s nápisem dieta.

Strava se ohřívá v přinesených nádobách v mikrovlnné troubě a vydává se celá beze zbytku na jeho talířích.

Zařízení školního stravování zodpovídá za správné vydání přinesené stravy a pedagogové dbají, aby dítě jedlo jen svoje jídlo a nevzalo si nedovolenou potravinu.

Vrácený pokrm se likviduje.

 

Příjem stravy do 8:00 hod.

 

 

5. Závěrečná ustanovení

 

S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci, v případě dětí a žáků i jejich zákonní zástupci, seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce školní jídelny, výdejny a na webových stránkách školní jídelny.  Seznámení s vnitřním řádem prokazatelně stvrzují podpisem na přihlášce ke školnímu stravování. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“, dále pokyny ředitelky a příslušného dohledu.

 

Tento řád nabývá účinnosti dne 1. září 2023.

 

Spytihněv 28. 8. 2023

 

            Hana Pavlasová                                                           Mgr. Miroslava Klímová

                vedoucí ŠJ                                                                      ředitelka ZŠ a MŠ

 

Zprávy