Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Výroční zpráva 2017 / 2018

Typ: ostatní
Výroční zpráva 2017 / 2018

 

                         

 „Škola pro život“


Základní škola a Mateřská škola Spytihněv, okres Zlín, příspěvková organizace

 

 

 

 

       

 

 

 

           Výroční zpráva

       školní rok 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní údaje o škole

 

1.1 škola

název školy

Zákldaní škola a Mateřská škola Spytihněv, okres Zlín, příspěvková organizace

adresa školy

Spytihněv 216, 763 64

právní forma

příspěvková organizace

IČO

710 05 056

IZO

Základní škola          IZO 102 307 822        Spytihněv 216

     Školní družina      IZO 118 500 228        Spytihněv 216

     Mateřská škola     IZO 107 606 089        Spytihněv 520

     Školní jídelna       IZO 103 119 191        Spytihněv 520

 

identifikátor školy

 

vedení školy

ředitel Mgr. Petr Mašláň

kontakt

tel.: 577943030, 774100966

e-mail:zsspyt@zsspytihnev.cz

www:zsspytihnev.cz

 

 

 

 

 

1.2 zřizovatel

název zřizovatele

Obec Spytihněv

adresa zřizovatele

 

Spytihněv 359, 763 64 Spytihněv

 

kontakt

tel.: 571 117 121

e-mail starosta@spytihnev.cz

 

 

1.3 součásti školy

 

kapacita

Mateřská škola

48

Základní škola

80

Školní družina

50

Školní jídelna

150

 

 

1.4 základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Mateřská škola

         2

1. stupeň ZŠ

         5

Školní družina

         2

Školní jídelna

         X

1.5 materiálně-technické podmínky školy

Učebny, herny

Do kmenových tříd v ZŠ  byly v průběhu celého roku doplňovány nové didaktické pomůcky a rozmanitý učební materiál

(nástěnné mapy, výukové materiály pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět)

V MŠ jsou průběžně doplňovány hračky a pomůcky se zaměřením na jemnou motoriku.

Nákup pomůcek je limitován finančními prostředky.

Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna

Školní knihovna je využívána především k vypůjčování knih žákům, společnou četbu ve třídách. Počítačová učebna slouží k výuce Informatiky v 5. Ročníku. Ostatní třídy využívají počítače a interaktivní tabuli k procvičování učiva, rozšiřování informací.

V této době je vybavení počítači na velmi nízké úrovni. Počítače jsou zastaralé a jejich provoz tomu odpovídá.

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště

Na školním dvoře jsou zbudovány hrací prvky, které jsou žáky využívány v letním období.

Sportovní zařízení

 Sportovní hala je plně využívána k výuce tělesné výchovy. Školní družina ji využívá i v odpoledních hodinách. Rovněž kroužky se sportovním zaměřením ji využívají.

Žákovský nábytek

Ve všech třídách se nachází výškově stavitelné lavice. Ostatní nábytek  ve třídách je již ve stavu téměř nepoužitelném. Chybí vybavení tříd moderním nábytkem, který by lépe odpovídal potřebám výuky.

Školní kuchyně

Školní kuchyně plní svoji funkci – výroba chutného a pestrého jídla. Bohužel i zde některé přístroje zastarávají a je nutná jejich výměna.

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Ve škole používáme učebnice a učební texty z řad SPN, Nová škola a další dle výběru pedagogů. Byť každý má svou učebnici, tyto rovněž zastarávají a jejich obměna není vždy včas možná.

Vstupní prostory, šatny

Chodby a šatny svým vzhledem odpovídají době pořízení. Prostory neodpovídají moderní škole, kterou bychom chtěli být.

 

Komentář:

 

 Celkově je veškeré zařízení zastaralé, ale stále schopné provozu. V letošním roce se nepodařilo získat finanční prostředky z dotačních projektů.

 

1.6 Údaje o školské radě

Datum zřízení

Ve školním roce 2017/2018 školská rada pracovala a schvalovala veškeré dokumenty.

Počet členů školské rady

6

Kontakt

 

 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

Kód

Obor vzdělání

Poznámky

 

Zařazené třídy

79-01-C/01

Základní škola

RVP

5

 

 

2.2 Vzdělávací programy

Vzdělávací program

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání,)

V MŠ se pracovalo podle ŠVP „Školička pro život“.

V jednotlivých ročnících základní školy byl realizován Školní vzdělávací program

„Škola pro život“.

Ve školní družině podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu.

 

 

3. Přehled pracovníků školy

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem

18

Počet učitelů ZŠ

5

Počet vychovatelů ŠD

1

Počet učitelek MŠ

4

Asistent pedagoga

2

Počet správních zaměstnanců ZŠ

1

Počet správních zaměstnanců MŠ

1

Počet správních zaměstnanců ŠJ

4

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

Pedagogičtí pracovníci

Funkce

Úvazek.

Stupeň vzdělání

Aprobace

1

učitel ZŠ(ředitel)

1,0

I. stupeň ZŠ

2

učitelka ZŠ

1,0

I. stupeň ZŠ

3

učitelka ZŠ

1,0

I. stupeň ZŠ

4

učitelka ZŠ

1,0

I. stupeň ZŠ

5

učitelka ZŠ

1,0

I. stupeň ZŠ

6

Zástupce ředitele pro MŠ

1,0

učit. v MŠ

7

učitelka MŠ

1,0

      SŠ

učit. v MŠ

8

učitelka MŠ

1,0

      SŠ

učit. v MŠ

9

učitelka MŠ

1,0

      SŠ

učit. v MŠ

10

asistentka MŠ

 

asistentka MŠ

1,0

 

0,75

      VŠ

 

      SŠ

vychovatelství, volno časové aktivity

11

vychovat. ŠD

 1,0

       SŠ

 vychovatelka

 

 

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

Odborná kvalifikace

%

Aprobovanost ve výuce

%

Učitelé 1. stupně

100

Učitelé 1. stupně

100

Učitelky MŠ

100

Učitelky MŠ

100

Vychovatelka ŠD

100

Vychovatelka ŠD

100

 

 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let

do důchodového věku

v důchodovém

věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

0

3

0

5

0

3

1

0

0

1

1

12

 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících

Ostatní pracovníci

Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

1

samostatná odborná kuchařka

1,0

SOU

2

kuchařka

0,4

3

kuchařka

0,6

SOU

4

uklízečka

1,0

5

uklízečka

1,0

6

vedoucí školní jídelny ZŠ

0,4

SŠ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do první třídy

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok 2017/2018

 do 1. ročníku nastoupilo

1

18

3

15

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení

gymnázia zřizovaná krajem

1

 

soukromá gymnázia

0

 

církevní gymnázia

0

 

 

 

 

 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

Třída

Počet žáků

Prospělo

Prospělo

s vyznamenáním

Neprospělo

Žáci s dostatečnou

Nehodnoceno

I.A

15

0

15

0

0

0

II.A

13

0

13

0

0

0

III.A

13

2

11

0

0

0

IV.A

V.A

6

12

2

5

4

7

0

0

0

0

0

0

Celkem

59

9

50

0

0

0

 

 

 

Přehled o chování

Třída

Počet žáků

Pochvaly TU

Pochvaly ŘŠ

Napomenu

Důtky TU

Důtky ŘŠ

Snížený stupeň z chování

I.A

0

0

0

0

0

0

II.A

0

0

0

0

0

0

III.A

0

0

0

0

0

0

IV.A

V.A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách

 

Počet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

3851

65,3

0

0

Celkem

3851

65,3

0

0

 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích v ZŠ:

Druh postižení:

Ročník

Počet žáků

Sluchové postižení

0

0

Zrakové postižení

0

0

S vadami řeči

0

0

Tělesné postižení

0

0

S kombinací postižení

0

0

S vývojovými poruchami chování

0

0

 

 

5.4 Údaje o integrovaných žácích vMŠ:

Druh postižení:

Oddělení

Počet žáků

Sluchové postižení

0

0

Zrakové postižení

0

0

S vadami řeči

0

0

Tělesné postižení

0

0

0S kombinací postižení

2

2

-

S vývojovými poruchami učení

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy

 

DVVP  ZA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Základní škola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inkluze v ZŠ

 

 

 

 

 

 

 5

 

 

 Tvořivá geometrie pro ZŠ

         

 

 5

Četnost dle zájmu

Mateřská škola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Inkluze v MŠ

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifika práce s dvouletými dětmi

 

 

2

 

 

Předčtenářská gramotnost

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách

Údaje o významných mimoškolních aktivitách

 

Spolupráce školy a dalších subjektů

Vánoční jarmark –ZŠ a MŠ, vítání občánků-MŠ, Velikonoční tvoření- ZŠ a MŠ, rozsvěcování vánočního stromu

Významné akce školy

Divadlo na zahradě, Drakiáda, Uspávání broučků, Dílničky pro okolní MŠ v ZŠ, Mikulášská nadílka, Troubský Tyjátr, Velikonoční dílny, Den matek, Pasování předškoláků, ŠVP, plavání v ZŠ a MŠ, bruslení

Akce k prevenci sociálně patologických jevů

Hasiči, spolupráce s Ospod, třídnické hodiny zaměřené na sociální vztahy

Akce k environmentální výchově

Besedy s myslivci, canis terapie

Projekty, kampaně

Šablony, Matematický Klokan

 

 

7.2 Účast žáků školy v soutěžích

Název soutěže

1. kolo

2. kolo

3. kolo

Pěvecká soutěž

0

0

0

Recitační soutěž

10

0

0

 

 

 

7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích

Plavecká soutěž

0

   

 

 

 

Hodnocení školního roku  2017 / 2018 MŠ Spytihněv

 

K 1.9. 2017 bylo do Mateřské školy Spytihněv zapsáno 47 dětí, z toho 23 chlapců a 24děvčat.

Jedno dítě je  nadále na MŠ integrováno s lehkým mentálním postižením, kterému pomáhá asistentka pedagoga na třídě. Ve spolupráci s SPC Zlín ( paní Mgr. Eva Šmídová) je dítěti vypracován PPP – Plán pedagogické podpory, podle kterého učitelky ve třídě a ve spolupráci s asistentkou pedagoga  pracují. Přibylo další dítě s poruchou autistického spektra, zde rovněž působí asistentka pedagoga

 

Průměrná docházka dětí byla cca:

     I.třída ,, B “ -   20     dětí

    II. třída,, S“  -    20    dětí

S dětmi pracovaly čtyři kvalifikované učitelky,. Všechny učitelky včetně asistentky pedagoga pracují na celý úvazek, druhá asistentka má úvazek 0,75, vypomáhá dle potřeby i uklizečka ( převážně při akcích MŠ, oblékání dětí, apod.).

 

V rámci výchovně vzdělávací práce jsme celý školní rok pracovaly podle ŠVP s názvem

,,Školička pro život“ a RVP PV.

 

Dle velmi dobrých zkušeností z předcházejících let, mají paní učitelky I. třídy upravenou pracovní dobu tak, že v době hlavních činností – tedy od 9,00 jsou na třídě přítomny obě dvě. Docházka v letošním školním roce v této třídě se zvýšila až ve druhém pololetí. Přítomnost obou učitelek na třídě však umožnila se dětem více individuálně věnovat, utvářet si návyky, rozvíjet u dětí samostatnost, sebeobsluhu, aj.

Velkou výhodou je také úprava pracovní doby zejména v době, kdy zahájí MŠ předplaveckou výuku.

 

I v letošním školním roce jsme se účastnili předplavecké výuky ve spolupráci s plaveckou školou v Aquaparku Uherské Hradiště.

Po celý školní rok spolupracujeme s SPC Zlín, zejména pak s paní Mgr. Evou Šmídovou, která má v péči integrované dítě s lehkým mentálním postižením. Nadále však spolupracujeme s paní Mgr. Ševelovou z Centra pro logopedii ve Zlíně, která k nám dojíždí provádět depistáž a zaštiťuje tak logopedickou prevenci, kterou na naší MŠ na dohodu provádí paní učitelka Irena Taláková.

 

Tak jako každý rok i letos spolupracujeme se Základní školou na přípravě dětí pro vstup do ZŠ. Z celkového počtu 18 předškoláků odchází do 1. třídy  ZŠ 15 dětí.

 Tři děti mají odklad školní docházky, z toho 1 chlapec v integraci.

Děti  navštívily 1. třídu a měly tak možnost si vyzkoušet, jak probíhá výuka v ZŠ, prohlédly si také prostory Základní školy, školní jídelny, velké tělocvičny a školní družiny, kde měly možnost školáky strávit společné odpoledne.

 

 

AKCE PRO DĚTI:

----------------------

-  září – sportovní odpoledne, canis terapie

 

-  říjen –divadlo v MS – Pták Ohnivál

 

- listopad – hudební představení – Tetiny a podzim, fotografování dětí – vánoční čas

 

- prosinec – Mikulášská nadílka, vánoční dílničky – tvoření s rodiči, odpolední představení pro rodiče – Zimní pohádka, záchranářský pes – štěňata

 

- leden – kouzelník v MŠ,

 

- únor – karneval,sluníčkové odpoledne – Mámo, táto pojď si hrát

 

- březen – divadlo Sluníčko – Dlouhý, Široký a Bystrozraký, O koblížkovi, Tři prasátka, ZUŠ Firkušného – představení hudebních nástrojů, velikonoční dílničky

 

- duben – měření zraku ( pouze přihlášené děti ), keramika – náborová hodina ZUŠ, divadlo, sférické planetárium

 

- květen – Den matek a rodiny, výukový program Zdraví dětem, výlet Velehrad – Modrá

 

- červen – žonglování, divadlo – Letní slavnost veverky Zrzečky,

slavnostní  Rozloučení s předškoláky

 

 

 

AKCE S RODIČI :

--------------------------

- Drakiáda

- Výroba a výstava podzimáčků – ŠZ + opékání špekáčků

- Světluškový průvod – akce rodičů + ŠZ MŠ

- Vánoční zpívání před MŠ

- Vánoční tvoření v ZŠ

- Mámo, táto, babičko, přijď nám číst do MŠ

- Vynášení Moreny

- Velikonoční dílničky

-  Besídka ke Dni matek

-  Hurá na prázdniny

-  Třídní schůzky s rodiči + individuální pohovory

-  Slavnostní  Rozloučení s předškoláky

 

 

 

 

SPOLEČNÉ AKCE SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU – SPOLUPRÁCE

---------------------------------------------------------------------------------

- Drakiáda

- Světluškový průvod – rodiče

- Návštěva předškoláků v ZŠ, ŠD

- Vánoční tvoření v ZŠ

 

 

 

Hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání žáků v ZŠ

      Ve všech ročnících byly splněny výchovné a vzdělávací cíle dané ŠVP Škola pro život. Současně probíhala environmentální výchova, výchova prevence k rizikovému chování, výchova  ke správnému postoji k rizikovému chování

      Jednání či chování, které by se daly klasifikovat jako projev sociálně patologických jevů, se ve škole nevyskytují. Těmto projevům pedagogové pozitivním působením na žáky předchází. Mohu tedy hodnotit výsledky výchovného působení školy na žáky kladně.

Pedagogický sbor se pravidelně setkává na poradách. Zde se operativně řeší vzniklé problémy a plánuje další činnost. DVPP probíhá v rámci projektu šablony – každý pedagog ZŠ absolvoval tomto školním roce 24 hodin školení – inkluze, tvořivá geometrie. Pedagogičtí pracovníci MŠ rovněž absolvovali školení – práce s dvouletými dětmi, práce s předškoláky, inkluze v mateřské škole.

      Důležitou součástí výchovy a vzdělávání jsou pravidelné i jednorázové aktivity organizované školní družinou, mimoškolní aktivity organizované školou.

Zde je třeba jmenovat akce, které se pravidelně opakují  Drakiáda, vánoční tvoření společně s rodiči, Mikulášská nadílka, vánoční besídky v jednotlivých třídách, výchovný kocert v kongresovém centru ve Zlíně, velikonoční tvoření, školní výlety. Již třetím rokem pořádáme turnaj ve florbalu pro okolní školy – Vánoční turnaj o putovní pohár ředitele školy a turnaj na konci školního roku. Akcí se zúčastnilo přes sto dětí.

Oblíbenou aktivitou pro děti je Dětská policie – ve spolupráci s MU Otrokovice, dopravním odborem a Policií ČR. Pokračuje spolupráce s DDM Matýsek z Napajedel ( kroužky vedené pracovníky Matýska se setkaly s velkým zájmem – Sportík, Florbal ). Bylo pokračováno ve spolupráci se ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla – výtvarný obor. Dále zajišťují mimoškolní činnost Kroužky Zlín – zumba. Významnou byla i spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Zlíně.

 

Závěr výroční zprávy

 

      Ve školním roce se podle ŠVP postupovalo v MŠ, ŠD a v 1. až 5. roč. ZŠ. Výchovně vzdělávací cíle byly splněny. Žádný žák neměl výrazné prospěchové ani výchovné problémy.

Pedagogický kolektiv, který 100% odpovídá požadované kvalifikaci, pracoval kvalitně ve vzájemné shodě. Při řešení problémů postupují pedagogové jednotně. Při větších problémech se pedagog s kolektivem poradí. Celkovou atmosféru na pracovišti hodnotím jako přátelskou a velmi dobrou. Přátelské klima je i ve vztahu k dětem a žákům a mezi nimi samými. Toto přátelské ovzduší hodnotím jako jeden z největších kladů naší školy.       

      V oblasti organizační byly plněny podmínky pro řádný chod příspěvkové organizace.

     

Modernizace vybavení a učebních pomůcek je nezbytná, aby naše škola nezaostávala právě za školami v okolí. Nutná je rekonstrukce osvětlení.

     

 

 

 

 

 

8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

 

 

inspekční činnost ve školním roce 2017/2018 proběhla ve dnech 13.3.2018 – 15.3.2018

Inspektoři našli celou řadu nedostatků, které jsou ale odstranitelné. V opatření zaslaném ČŠI byly některé nedostatky odstraněny, dlouhodobější jsou odstraňovány průběžně. Inskpekční zpráva je k dispozici u ředitele školy a na stránkách ČŠI.

 

 

 

Ve Spytihněvi 14.10.2018                                                      Mgr. Petr Mašláň

                                                                                                         ředitel školy

     

 

 

 

 


Vytvořeno: 11. 10. 2020
Poslední aktualizace: 11. 10. 2020 19:59
Autor: Správce Webu