Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Výroční zpráva 2016 / 2017

Typ: ostatní
Výroční zpráva 2016 / 2017

 

  „Škola pro život“                         

                   
Základní škola a Mateřská škola Spytihněv, okres Zlín, příspěvková organizace

 

 

 

 

       

 

 

 

           Výroční zpráva

       školní rok 2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní údaje o škole

 

1.1 škola

název školy

Zákldaní škola a Mateřská škola Spytihněv, okres Zlín, příspěvková organizace

adresa školy

Spytihněv 216, 763 64

právní forma

příspěvková organizace

IČO

710 05 056

IZO

Základní škola          IZO 102 307 822        Spytihněv 216

     Školní družina      IZO 118 500 228        Spytihněv 216

     Mateřská škola     IZO 107 606 089        Spytihněv 520

     Školní jídelna       IZO 103 119 191        Spytihněv 520

 

identifikátor školy

 

vedení školy

ředitel Mgr. Petr Mašláň

kontakt

tel.: 577943030, 774100966

e-mail:zsspyt@zsspytihnev.cz

www:zsspytihnev.cz

 

 

 

 

 

1.2 zřizovatel

název zřizovatele

Obec Spytihněv

adresa zřizovatele

 

Spytihněv 359, 763 64 Spytihněv

 

kontakt

tel.: 571 117 121

e-mail starosta@spytihnev.cz

 

 

1.3 součásti školy

 

kapacita

Mateřská škola

48

Základní škola

80

Školní družina

50

Školní jídelna

150

 

 

1.4 základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Mateřská škola

         2

1. stupeň ZŠ

         5

Školní družina

         2

Školní jídelna

         X

1.5 materiálně-technické podmínky školy

Učebny, herny

Do kmenových tříd v ZŠ  byly v průběhu celého roku doplňovány nové didaktické pomůcky a rozmanitý učební materiál

(nástěnné mapy, výukové materiály pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět)

V MŠ jsou průběžně doplňovány hračky a pomůcky se zaměřením na jemnou motoriku

Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna

Školní knihovna je využívána především k vypůjčování knih žákům, společnou četbu ve třídách. Počítačová učebna slouží k výuce Informatiky v 5. Ročníku. Ostatní třídy využívají počítače a interaktivní tabuli k procvičování učiva, rozšiřování informací.

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště

Na školním dvoře jsou zbudovány hrací prvky, které jsou žáky využívány v letním období.

Sportovní zařízení

 Nová sportovní hala je plně využívána k výuce tělesné výchovy. Školní družina ji využívá i v odpoledních hodinách. Rovněž kroužky se sportovním zaměřením ji využívají.

Žákovský nábytek

Žákovský nábytek je dle potřeby modernizován v obou objektech organizace. Ve všech třídách se nachází výškově stavitelné lavice. Ostatní nábytek  je v provozu schopném stavu ( úměrně doby pořízení ).

Školní kuchyně

Velkým kladem pro provoz školy je nová výdejna školní kuchyně. Tato je umístěna ve sportovní hale. Odpadlo přecházení do jídelny, tím se zvýšila bezpečnost. Rovněž stravování se zrychlilo a zkulturnilo.

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Ve škole používáme učebnice a učební texty z řad SPN, Nová škola a další dle výběru pedagogů.

Vstupní prostory, šatny

Chodby a šatny svým vzhledem odpovídají době pořízení.

 

Komentář:

 

 Celkově je veškeré zařízení zastaralé, ale stále schopné provozu. V letošním roce se nepodařilo získat finanční prostředky z dotačních projektů.

 

1.6 Údaje o školské radě

Datum zřízení

Ve školním roce 2016/2017 školská rada pracovala a schvalovala veškeré dokumenty.

Počet členů školské rady

6

Kontakt

 

 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

Kód

Obor vzdělání

Poznámky

 

Zařazené třídy

79-01-C/01

Základní škola

RVP

5

 

 

2.2 Vzdělávací programy

Vzdělávací program

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání,)

V MŠ se pracovalo podle ŠVP „Školička pro život“.

V jednotlivých ročnících základní školy byl realizován Školní vzdělávací program

„Škola pro život“.

Ve školní družině podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu.

 

 

3. Přehled pracovníků školy

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem

17

Počet učitelů ZŠ

5

Počet vychovatelů ŠD

1

Počet učitelek MŠ

4

Asistent pedagoga

1

Počet správních zaměstnanců ZŠ

1

Počet správních zaměstnanců MŠ

1

Počet správních zaměstnanců ŠJ

4

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

Pedagogičtí pracovníci

Funkce

Úvazek.

Stupeň vzdělání

Aprobace

1

učitel ZŠ(ředitel)

1,0

I. stupeň ZŠ

2

učitelka ZŠ

1,0

I. stupeň ZŠ

3

učitelka ZŠ

1,0

I. stupeň ZŠ

4

učitelka ZŠ

1,0

I. stupeň ZŠ

5

učitelka ZŠ

1,0

I. stupeň ZŠ

6

učitelka MŠ pověřená vedením

1,0

učit. v MŠ

7

učitelka MŠ

1,0

      SŠ

učit. v MŠ

8

učitelka MŠ

1,0

      SŠ

učit. v MŠ

9

učitelka MŠ

1,0

      SŠ

učit. v MŠ

10

asistentka MŠ

1,0

      VŠ

vychovatelství, volno časové aktivity

11

vychovat. ŠD

 1,0

       SŠ

 vychovatelka

 

 

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

Odborná kvalifikace

%

Aprobovanost ve výuce

%

Učitelé 1. stupně

100

Učitelé 1. stupně

100

Učitelky MŠ

100

Učitelky MŠ

100

Vychovatelky ŠD

100

Vychovatelky ŠD

100

 

 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let

do důchodového věku

v důchodovém

věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

0

3

0

3

1

3

0

1

0

0

1

11

 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících

Ostatní pracovníci

Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

1

samostatná odborná kuchařka

1,0

SOU

2

kuchařka

0,4

3

kuchařka

0,6

SOU do 31.12.2015,

 ZŠ od 1.1.2016

4

uklízečka

1,0

5

uklízečka

1,0

6

vedoucí školní jídelny ZŠ

0,4

SŠ     od 1.1.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do první třídy

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok 2016/2017

 do 1. ročníku nastoupilo

1

17

4

13

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení

gymnázia zřizovaná krajem

0

 

soukromá gymnázia

0

 

církevní gymnázia

0

 

 

 

 

 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

Třída

Počet žáků

Prospělo

Prospělo

s vyznamenáním

Neprospělo

Žáci s dostatečnou

Nehodnoceno

I.A

13

0

13

0

0

0

II.A

13

0

13

0

0

0

III.A

6

1

5

0

0

0

IV.A

V.A

13

10

8

1

5

9

0

0

0

0

0

0

Celkem

55

10

45

0

0

0

 

 

 

Přehled o chování

Třída

Počet žáků

Pochvaly TU

Pochvaly ŘŠ

Napomenu

Důtky TU

Důtky ŘŠ

Snížený stupeň z chování

I.A

0

0

0

0

0

0

II.A

0

0

0

0

0

0

III.A

0

0

0

0

0

0

IV.A

V.A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách

 

Počet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

2832

51,5

0

0

Celkem

2832

51,5

0

0

 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích v ZŠ:

Druh postižení:

Ročník

Počet žáků

Sluchové postižení

0

0

Zrakové postižení

0

0

S vadami řeči

0

0

Tělesné postižení

0

0

S kombinací postižení

0

0

S vývojovými poruchami chování

0

0

 

 

5.4 Údaje o integrovaných žácích vMŠ:

Druh postižení:

Oddělení

Počet žáků

Sluchové postižení

0

0

Zrakové postižení

0

0

S vadami řeči

0

0

Tělesné postižení

0

0

0S kombinací postižení

1

1

-

S vývojovými poruchami učení

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy

 

DVVP  ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Četnost dle zájmu

Mateřská škola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Probíhalo dle zájmu pedagogů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách

Údaje o významných mimoškolních aktivitách

 

Spolupráce školy a dalších subjektů

Vánoční jarmark –ZŠ a MŠ, vítání občánků-MŠ, Velikonoční tvoření- ZŠ a MŠ, rozsvěcování vánočního stromu

Významné akce školy

Divadlo na zahradě, Drakiáda, Uspávání broučků, Dílničky pro okolní MŠ v ZŠ, Mikulášská nadílka, Troubský Tyjátr, Velikonoční dílny, Den matek, Pasování předškoláků, ŠVP, plavání v ZŠ a MŠ, bruslení

Akce k prevenci sociálně patologických jevů

Beseda- Policie, Hasiči, Lipka, Den boje proti kouření, Den autismu a porozumění, spolupráce s Ospod

Akce k environmentální výchově

Den Země, Den zvířat, třídění odpadů- soutěž s panem Popelou

Projekty, kampaně

Celé Česko čte dětem, Čtení pomáhá, Matematický Klokan

 

 

7.2 Účast žáků školy v soutěžích

Název soutěže

1. kolo

2. kolo

3. kolo

Pěvecká soutěž

0

0

0

Recitační soutěž

10

0

0

 

 

 

7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích

Plavecká soutěž

4

   

 

 

 

Hodnocení školního roku  2016 / 2017 MŠ Spytihněv

 

K 1.9. 2016 bylo do Mateřské školy Spytihněv zapsáno 52 dětí, z toho 23 chlapců a 29děvčat.

Jedno dítě je  nadále na MŠ integrováno s lehkým mentálním postižením, kterému pomáhá asistentka pedagoga na třídě. Ve spolupráci s SPC Zlín ( paní Mgr. Eva Šmídová) je chlapci vypracován PPP – Plán pedagogické podpory, podle kterého učitelky ve třídě a ve spolupráci s asistentkou pracují.

 

Průměrná docházka dětí byla cca:

     I.třída ,, B “ -   20     dětí

    II. třída,, S“  -    20    dětí

S dětmi pracovaly čtyři kvalifikované učitelky,. Všechny učitelky včetně asistentky pedagoga pracují na celý úvazek, vypomáhá dle potřeby i uklizečka ( převážně při akcích MŠ, oblékání dětí, apod.).

 

V rámci výchovně vzdělávací práce jsme celý školní rok pracovaly podle ŠVP s názvem

,,Školička pro život“ a RVP PV.

 

Dle velmi dobrých zkušeností z předcházejících let, mají paní učitelky I. třídy upravenou pracovní dobu tak, že v době hlavních činností – tedy od 9,00 jsou na třídě přítomny obě dvě. Docházka v letošním školním roce v této třídě se zvýšila až ve druhém pololetí. Přítomnost obou učitelek na třídě však umožnila se dětem více individuálně věnovat, utvářet si návyky, rozvíjet u dětí samostatnost, sebeobsluhu, aj.

Velkou výhodou je také úprava pracovní doby zejména v době, kdy zahájí MŠ předplaveckou výuku.

 

I v letošním školním roce jsme se účastnili předplavecké výuky ve spolupráci s plaveckou školou v Aquaparku Uherské Hradiště.

Plavání se účastnila téměř celá třída II. – starší oddělení - 22 dětí a z třídy mladších dětí se plavání účastnily děti narozeny v roce 2012  – 13 dětí. Po zkušenostech z předešlých dvou let, kdy se plavání účastní celá MŠ, jsme vyhodnotily, že není zcela vhodné, aby jezdili úplně ti nejmenší.

 Pro letošní rok nám byla plaveckou školou upravena doba plavání a to  9,00 – 9,45 hod. Z počátku nás tato skutečnost zaskočila, ale již po první hodině plavání jsme vyhodnotili, že je pro nás tento čas výuky více vyhovující. Máme tak více času po ukončení plavání děti osušit, a vznikl nám i větší časový prostor pro klidnou ovocnou svačinku v prostorech Aquaparku.

Po celý školní rok spolupracujeme s SPC Zlín, zejména pak s paní Mgr. Evou Šmídovou, která má v péči integrovaného chlapce s lehkým mentálním postižením. Nadále však spolupracujeme s paní Mgr. Ševelovou z Centra pro logopedii ve Zlíně, která k nám dojíždí provádět depistáž a zaštiťuje tak logopedickou prevenci, kterou na naší MŠ na dohodu provádí paní učitelka Irena Taláková. Jako řešení pro následující roky vidím doplnění Akreditovaného školení v oblasti logopedická prevence i u ostatních učitelek MŠ. Mohlo by se tak s dětmi více pracovat nejen individuálně, ale také zařazovat a provádět správnou logopedickou prevenci a průpravná cvičení i při činnostech, režimových momentech či jiných volných chvilkách v průběhu dne.

 

 

Tak jako každý rok i letos spolupracujeme se Základní školou na přípravě dětí pro vstup do ZŠ. Z celkového počtu 17 předškoláků odchází do 1. třídy  ZŠ 13 dětí

 Čtyři děti mají odklad školní docházky, z toho 1 chlapec v integraci.

Děti  navštívily 1. třídu a měly tak možnost si vyzkoušet, jak probíhá výuka v ZŠ, prohlédly si také prostory Základní školy, školní jídelny, velké tělocvičny a školní družiny, kde měly možnost školáky strávit společné odpoledne.

 

 

AKCE PRO DĚTI:

----------------------

-  Divadlo Rolničky v MŠ

-  Hodové veselí v MŠ a  pečení  cukrovíčka

-  Divadlo Šikulka v MŠ

-  Výlet do lesa za ,, Zelenými obry “

-  Výroba a výstava podzimáčků + ŠZ – opékání špekáčků

-  Beseda s p.myslivcem

-  Ekocentrum Líska s adventním vyukovým programem a tvořením pro děti

-  Čertovské dopoledne v MŠ

- Vánoční koledování obcí, sponzoři, partneři aj.

- Vystouopení dětí na DPS Spytihněv

-  Vánoční zpívání před MŠ

-  Vánoční jarmark v ZŠ

-  Sluníčkové pečení perníčků

-  Vánoční nadílka – na jednotlivých třídách

-  Návštěva v místní kostele – Tři králové

-  Masopustní karneval v MŠ

-  Plavání

-  Návštěva v ZŠ, ŠD

-  Divadlo Rolničky

-  Mámo, táto, babičko, přijď nám číst do MŠ

-  Vynášení Moreny

-  Návštěva pana faráře v MŠ - beseda

-  ZUŠ Napajedla – keramické tvoření

-  Velikonoční dílničky

-  Den dětí – sportovní dopoledne v rámci tříd na ŠZ + BALÓNKOVÝ KLAUN s vystoupením

-  Slavnostní  Rozloučení s předškoláky

- aj

 

 

 

AKCE S RODIČI :

--------------------------

- Drakiáda

- Výroba a výstava podzimáčků – ŠZ + opékání špekáčků

- Světluškový průvod – akce rodičů + ŠZ MŠ

- Vánoční zpívání před MŠ

- Vánoční tvoření v ZŠ

- Mámo, táto, babičko, přijď nám číst do MŠ

- Vynášení Moreny

- Velikonoční dílničky

-  Besídka ke Dni matek

-  Hurá na prázdniny

-  Třídní schůzky s rodiči + individuální pohovory

-  Slavnostní  Rozloučení s předškoláky

 

 

 

 

SPOLEČNÉ AKCE SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU – SPOLUPRÁCE

---------------------------------------------------------------------------------

- Drakiáda

- Světluškový průvod – rodiče

- Návštěva předškoláků v ZŠ, ŠD

- Vánoční tvoření v ZŠ

 

 

 

Hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání žáků v ZŠ

      Ve všech ročnících byly splněny výchovné a vzdělávací cíle dané ŠVP Škola pro život. Současně probíhala environmentální výchova, výchova prevence k rizikovému chování, výchova  ke správnému postoji k rizikovému chování

      Jednání či chování, které by se daly klasifikovat jako projev sociálně patologických jevů, se ve škole nevyskytují. Těmto projevům pedagogové pozitivním působením na žáky předchází. Mohu tedy hodnotit výsledky výchovného působení školy na žáky kladně.

      Důležitou součástí výchovy a vzdělávání jsou pravidelné i jednorázové aktivity organizované školní družinou, mimoškolní aktivity organizované školou. Pokračuje spolupráce s DDM Matýsek z Napajedel ( kroužky vedené pracovníky Matýska se setkaly s velkým zájmem – Sportík, Florbal ). Bylo pokračováno ve spolupráci se ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla – výtvarný obor. Dále zajišťují mimoškolní činnost Kroužky Zlín –aerobik, zumba. Významnou byla i spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Zlíně.

 

Závěr výroční zprávy

 

      Ve školním roce se podle ŠVP postupovalo v MŠ, ŠD a v 1. a 2. roč. ZŠ. Výchovně vzdělávací cíle byly splněny. Žádný žák neměl výrazné prospěchové ani výchovné problémy.

Pedagogický kolektiv, který 100% odpovídá požadované kvalifikaci, pracoval kvalitně ve vzájemné shodě. Při řešení problémů postupují pedagogové jednotně. Při větších problémech se pedagog s kolektivem poradí. Celkovou atmosféru na pracovišti hodnotím jako přátelskou a velmi dobrou. Přátelské klima je i ve vztahu k dětem a žákům a mezi nimi samými. Toto přátelské ovzduší hodnotím jako jeden z největších kladů naší školy.       

      V oblasti organizační byly plněny podmínky pro řádný chod příspěvkové organizace.

      I naše ZŠ má problém s úbytkem žáků. Nejde jen o úbytek přirozený, ale potýkáme se s tím, že některé děti s trvalým bydlištěm v obci přicházejí k zápisu do škol v okolních obcích.

Je úkolem do dalšího období, aby se tato situace změnila. Pořádat akce, do kterých budou  zapojeni rodiče, trpělivě rodiče přesvědčovat o tom, že škola není nepřítelem jejich dětí, ale taky o tom, že učitel není služebník nýbrž partner. Zřizovatel může přispět tím, že veřejnosti svým postojem potvrdí svůj zájem o školu, že ji míní podporovat i v dnešní nelehké finanční situaci. Modernizace vybavení a učebních pomůcek je nezbytná, aby naše škola nezaostávala právě za školami v okolí.

      Zaměřit se musíme na zlepšení informovanosti veřejnosti.

 

 

 

 

 

 

8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

 

 

inspekční činnost ve školním roce 2016/2017 neproběhla

 

 

 

Ve Spytihněvi 10.10.2017                                                      Mgr. Petr Mašláň

                                                                                                         ředitel školy

     

 

 

 

 


Vytvořeno: 11. 10. 2020
Poslední aktualizace: 11. 10. 2020 19:56
Autor: Správce Webu