Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Výroční zpráva 2018 / 2019

Typ: ostatní
Výroční zpráva 2018 / 2019

                     


Základní škola a Mateřská škola Spytihněv, okres Zlín, příspěvková organizace

 

Výroční zpráva školní rok 2018/2019

 

Základní údaje o škole

 

1.1 škola

název školy

Zákldaní škola a Mateřská škola Spytihněv, okres Zlín, příspěvková organizace

adresa školy

Spytihněv 216, 763 64

právní forma

příspěvková organizace

IČO

710 05 056

IZO

Základní škola          IZO 102 307 822        Spytihněv 216

     Školní družina      IZO 118 500 228        Spytihněv 216

     Mateřská škola     IZO 107 606 089        Spytihněv 520

     Školní jídelna       IZO 103 119 191        Spytihněv 520

 

identifikátor školy

 

vedení školy

ředitel Mgr. Petr Mašláň

kontakt

tel.: 577943030, 774100966

e-mail:zsspyt@zsspytihnev.cz

www:zsspytihnev.cz

 

 

 

 

 

1.2 zřizovatel

název zřizovatele

Obec Spytihněv

adresa zřizovatele

 

Spytihněv 359, 763 64 Spytihněv

 

kontakt

tel.: 571 117 121

e-mail starosta@spytihnev.cz

 

 

1.3 součásti školy

 

kapacita

Mateřská škola

48

Základní škola

80

Školní družina

50

Školní jídelna

150

 

 

1.4 základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Mateřská škola

         2

1. stupeň ZŠ

         5

Školní družina

         1

Školní jídelna

         X

1.5 materiálně-technické podmínky školy

Učebny, herny

Do kmenových tříd v ZŠ  byly v průběhu celého roku doplňovány nové didaktické pomůcky a rozmanitý učební materiál

(nástěnné mapy, výukové materiály pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět)

V MŠ jsou průběžně doplňovány hračky a pomůcky se zaměřením na jemnou motoriku.

Nákup pomůcek je limitován finančními prostředky.

Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna

Školní knihovna je využívána především k vypůjčování knih žákům, společnou četbu ve třídách. Počítačová učebna slouží k výuce Informatiky v 5. Ročníku. Ostatní třídy využívají počítače a interaktivní tabuli k procvičování učiva, rozšiřování informací.

Výpočetní technika je zastaralá a nezvládá již nároky na ni kladené. Je pomalá. Nelze již opravit, je nutné zakoupení nových počítačů.

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště

Na školním dvoře jsou zbudovány hrací prvky, které jsou žáky využívány v letním období. V době příznivého počasí je maximálně využíváno během hlavních přestávek

Sportovní zařízení

 Sportovní hala je plně využívána k výuce tělesné výchovy. Školní družina ji využívá i v odpoledních hodinách. Rovněž kroužky se sportovním zaměřením ji využívají. Využívání haly přispívá ke zvyšování úrovně výuky TV a ke zlepšování fyzické kondice žáků

Žákovský nábytek

Ve všech třídách se nachází výškově stavitelné lavice. Ostatní nábytek  ve třídách pochází z doby před 35 lety, je sice funkční, ale nesplňuje již estetické hlediska a i funkční hledisko neodpovídá době. Chybí vybavení tříd moderním nábytkem, který by lépe odpovídal potřebám výuky.

Školní kuchyně

Školní kuchyně plní svoji funkci – výroba chutného a pestrého jídla. Byla pořízena nová škrabka brambor.

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Ve škole používáme učebnice a učební texty z řad SPN, Nová škola a další dle výběru pedagogů. V současnosti jsme ve fázi postupné obměny.

Vstupní prostory, šatny

Chodby a šatny svým vzhledem odpovídají době pořízení. Chodby jsou nedostatečně osvětleny, opadává omítka. Prostory neodpovídají moderní škole, kterou bychom chtěli být. Stále není dořešena vlhnoucí stěna v šatně. Škola nemá prostředky na rozsáhlé stavební úpravy.

Na základě výjimky udělené KHS Zlínského kraje odpadla nutnost vybudovat hygienickou kabinu. Byl zřízen sprchový kout, který je přístupný dle potřeby všem.

 

Komentář:

 

 Celkově je veškeré zařízení zastaralé, ale stále schopné provozu. Neustále je posouván termín celkové rekonstrukce vnitřních prostor. Již čtvrtý rok. Rovněž není dokončena vnější úprava budovy školy. Vstupní dveře a schodiště jsou řešeny dost nešťastně, prostor před školou není rovněž dokončen. Chybí od zateplení označení budovy, chybí konzole na vyvěšování vlajek.

 

1.6 Údaje o školské radě

Datum zřízení

Ve školním roce 2018/2019 školská rada pracovala a schvalovala veškeré dokumenty.

Počet členů školské rady

6

Kontakt

 

 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

Kód

Obor vzdělání

Poznámky

 

Zařazené třídy

79-01-C/01

Základní škola

RVP

5

 

 

2.2 Vzdělávací programy

Vzdělávací program

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání,)

V MŠ se pracovalo podle ŠVP „Školička pro život“.

V jednotlivých ročnících základní školy byl realizován Školní vzdělávací program

„Škola pro život“.

Ve školní družině podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu.

 

 

3. Přehled pracovníků školy

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem

17

Počet učitelů ZŠ

5

Počet vychovatelů ŠD

1

Počet učitelek MŠ

4

Asistent pedagoga

1

Počet správních zaměstnanců ZŠ

1

Počet správních zaměstnanců MŠ

1

Počet správních zaměstnanců ŠJ

4

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

Pedagogičtí pracovníci

Funkce

Úvazek.

Stupeň vzdělání

Aprobace

1

učitel ZŠ(ředitel)

1,0

I. stupeň ZŠ

2

učitelka ZŠ

1,0

I. stupeň ZŠ

3

učitelka ZŠ

1,0

I. stupeň ZŠ

4

učitelka ZŠ

1,0

I. stupeň ZŠ

5

učitelka ZŠ

1,0

I. stupeň ZŠ

6

Zástupce ředitele pro MŠ

1,0

učit. v MŠ

7

učitelka MŠ

1,0

      SŠ

učit. v MŠ

8

učitelka MŠ

1,0

      SŠ

učit. v MŠ

9

učitelka MŠ

1,0

      SŠ

učit. v MŠ

10

asistentka MŠ

1,0

  

      SŠ

 

11

vychovat. ŠD

 1,0

       SŠ

 vychovatelka

 

 

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

Odborná kvalifikace

%

Aprobovanost ve výuce

%

Učitelé 1. stupně

100

Učitelé 1. stupně

100

Učitelky MŠ

100

Učitelky MŠ

100

Vychovatelka ŠD

100

Vychovatelka ŠD

100

 

 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let

do důchodového věku

v důchodovém

věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

0

0

0

1

0

6

1

1

0

2

1

10

 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících

Ostatní pracovníci

Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

1

samostatná odborná kuchařka

1,0

SOU

2

kuchařka

0,4

3

kuchařka

0,6

SOU

4

uklízečka

1,0

5

uklízečka

1,0

6

vedoucí školní jídelny ZŠ

0,4

SŠ    

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do první třídy

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok 2018/2019

 do 1. ročníku nastoupilo

1

16

3

13

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení

gymnázia zřizovaná krajem

0

 

soukromá gymnázia

0

 

církevní gymnázia

0

 

 

 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

Třída

Počet žáků

Prospělo

Prospělo

s vyznamenáním

Neprospělo

Žáci s dostatečnou

Nehodnoceno

I.A

15

1

13

1

0

0

II.A

15

1

14

0

0

0

III.A

12

3

9

0

0

0

IV.A

V.A

14

6

7

5

7

1

0

0

0

0

0

0

Celkem

62

17

44

1

0

0

 

Přehled o chování

Třída

Počet žáků

Pochvaly TU

Pochvaly ŘŠ

Napomenu

Důtky TU

Důtky ŘŠ

Snížený stupeň z chování

I.A

0

0

0

0

0

0

II.A

0

0

0

0

0

0

III.A

0

0

1

0

0

0

IV.A

V.A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

0

0

1

0

0

0

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách

 

Počet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

4003

62,5

0

0

Celkem

4003

62,5

0

0

 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích v ZŠ:

Druh postižení:

Ročník

Počet žáků

Sluchové postižení

0

0

Zrakové postižení

0

0

S vadami řeči

0

0

Tělesné postižení

0

0

S kombinací postižení

0

0

S vývojovými poruchami chování

0

0

 

5.4 Údaje o integrovaných žácích vMŠ:

Druh postižení:

Oddělení

Počet žáků

Sluchové postižení

0

0

Zrakové postižení

0

0

S vadami řeči

0

0

Tělesné postižení

0

0

0S kombinací postižení

1

1

S vývojovými poruchami učení

0

0

 

 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy

 

DVVP  ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Základní škola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektové vyučování v ZŠ

 

 

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Četnost dle zájmu

Mateřská škola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Inkluze v MŠ

 

 

 

2

 

 

Práce s dvouletými dětmi v MŠ

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Předčtenářská gramotnost

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách

Údaje o významných mimoškolních aktivitách

 

Spolupráce školy a dalších subjektů

Vánoční jarmark –ZŠ a MŠ, vítání občánků-MŠ, Velikonoční tvoření- ZŠ a MŠ, rozsvěcování vánočního stromu, vítání občánků

Významné akce školy

Divadlo na zahradě, Drakiáda, Uspávání broučků, Dílničky pro okolní MŠ v ZŠ, Mikulášská nadílka, Velikonoční dílny, Den matek, Pasování předškoláků, ŠVP, plavání v ZŠ a MŠ, bruslení

Akcí, která zviditelnila školu v rámci médií, byl projekt českého rozhlasu Zlín – Moravské děti. Moderátorka navštívila jednotlivé třídy, hovořila s dětmi a ty si vyzkoušely zpěv na mikrofon. Pořad byl následně vysílán v průběhu jednoho týdne.

Akce k prevenci sociálně patologických jevů

třídnické hodiny zaměřené na sociální vztahy,

besedy ve spolupráci s Centrem pro rodinu Zlín

Akce k environmentální výchově

Besedy s myslivci, canis terapie

Projekty, kampaně

Šablony, Matematický Klokan

 

 

7.2 Účast žáků školy v soutěžích

Název soutěže

1. kolo

2. kolo

3. kolo

Pěvecká soutěž

3

0

0

Recitační soutěž

10

0

0

 

 

7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích

Plavecká soutěž

0

   

 

 

 

Hodnocení školního roku  2018 / 2019 MŠ Spytihněv

 

K 1.9. 2018 bylo do Mateřské školy Spytihněv zapsáno 48 dětí, z toho 21 chlapců a 27děvčat.

Jedno dítě s poruchou autistického spektra je na MŠ integrováno , kterému pomáhá asistentka pedagoga na třídě. Ve spolupráci s SPC Zlín ( paní Mgr. Eva Šmídová) je dítěti vypracován PPP – Plán pedagogické podpory, podle kterého učitelky ve třídě a ve spolupráci s asistentkou pedagoga  pracují.

 

Průměrná docházka dětí byla cca:

     I.třída ,, B “ -   20     dětí

    II. třída,, S“  -    20    dětí

S dětmi pracovaly čtyři kvalifikované učitelky,. Všechny učitelky včetně asistentky pedagoga pracují na celý úvazek, vypomáhá dle potřeby i uklizečka ( převážně při akcích MŠ, oblékání dětí, apod.).

 

V rámci výchovně vzdělávací práce jsme celý školní rok pracovaly podle ŠVP s názvem

,,Školička pro život“ a RVP PV.

 

Dle velmi dobrých zkušeností z předcházejících let, mají paní učitelky I. třídy upravenou pracovní dobu tak, že v době hlavních činností – tedy od 9,00 jsou na třídě přítomny obě dvě. Docházka v letošním školním roce v této třídě se zvýšila až ve druhém pololetí. Přítomnost obou učitelek na třídě však umožnila se dětem více individuálně věnovat, utvářet si návyky, rozvíjet u dětí samostatnost, sebeobsluhu, aj.

Velkou výhodou je také úprava pracovní doby zejména v době, kdy zahájí MŠ předplaveckou výuku.

 

I v letošním školním roce jsme se účastnili předplavecké výuky ve spolupráci s plaveckou školou v Aquaparku Uherské Hradiště.

Po celý školní rok spolupracujeme s SPC Zlín, zejména pak s paní Mgr. Evou Šmídovou. Zaštiťujeme  logopedickou prevenci, kterou na naší MŠ na dohodu provádí paní učitelka Irena Taláková.

 

Tak jako každý rok i letos spolupracujeme se Základní školou na přípravě dětí pro vstup do ZŠ. Z celkového počtu 16 předškoláků odchází do 1. třídy  ZŠ 13 dětí.

 Tři děti mají odklad školní docházky.

Děti  navštívily 1. třídu a měly tak možnost si vyzkoušet, jak probíhá výuka v ZŠ, prohlédly si také prostory Základní školy, školní jídelny, velké tělocvičny a školní družiny, kde měly možnost školáky strávit společné odpoledne.

Během školního roku probíhala pravidelné setkání s rodiči. Tato byla zaměřena především na přechod dítěte z předškolního zařízení na základní školu. Rodičům byly poskytovány informace týkající se vývoje dítěte a jeho rozvoje.

 

 

AKCE PRO DĚTI:

----------------------

-  září – sportovní odpoledne, canis terapie

 

-  říjen –divadlo v MS, vycházky do přírody

- listopad – hudební představení, fotografování dětí – vánoční čas

 

- prosinec – Mikulášská nadílka, vánoční dílničky – tvoření s rodiči, odpolední představení pro rodiče – Zimní pohádka, záchranářský pes – štěňata

 

- leden – kouzelník v MŠ,

 

- únor – karneval,sluníčkové odpoledne – Mámo, táto pojď si hrát

 

- březen – divadlo Sluníčko – Dlouhý, Široký a Bystrozraký, O koblížkovi, Tři prasátka, ZUŠ Firkušného – představení hudebních nástrojů, velikonoční dílničky

 

- duben –divadlo, sférické planetárium

 

- květen – Den matek a rodiny, výukový program Zdraví dětem

 

- červen – žonglování, divadlo – Letní slavnost veverky Zrzečky,

slavnostní  Rozloučení s předškoláky

 

 

 

AKCE S RODIČI :

--------------------------

- Drakiáda

- Výroba a výstava podzimáčků – ŠZ + opékání špekáčků

- Světluškový průvod – akce rodičů + ŠZ MŠ

- Vánoční zpívání před MŠ

- Vánoční tvoření v ZŠ

- Mámo, táto, babičko, přijď nám číst do MŠ

- Vynášení Moreny

- Velikonoční dílničky

-  Besídka ke Dni matek

-  Hurá na prázdniny

-  Třídní schůzky s rodiči + individuální pohovory

-  Slavnostní  Rozloučení s předškoláky

 

 

SPOLEČNÉ AKCE SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU – SPOLUPRÁCE

---------------------------------------------------------------------------------

- Drakiáda

- Světluškový průvod – rodiče

- Návštěva předškoláků v ZŠ, ŠD

- Vánoční tvoření v ZŠ

 

Hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání žáků v ZŠ

      Ve všech ročnících byly splněny výchovné a vzdělávací cíle dané ŠVP Škola pro život. Současně probíhala environmentální výchova, výchova prevence k rizikovému chování, výchova  ke správnému postoji k rizikovému chování

      Jednání či chování, které by se daly klasifikovat jako projev sociálně patologických jevů, se ve škole nevyskytují. Těmto projevům pedagogové pozitivním působením na žáky předchází. Mohu tedy hodnotit výsledky výchovného působení školy na žáky kladně.

Pedagogický sbor se pravidelně setkává na poradách. Zde se operativně řeší vzniklé problémy a plánuje další činnost. DVPP probíhá v rámci projektu šablony – každý pedagog ZŠ absolvoval tomto školním roce 24 hodin školení- metody projektového vyučování. Pedagogičtí pracovníci MŠ rovněž absolvovali školení – práce s dvouletými dětmi, práce s předškoláky, inkluze v mateřské škole.

      Důležitou součástí výchovy a vzdělávání jsou pravidelné i jednorázové aktivity organizované školní družinou, mimoškolní aktivity organizované školou.

Zde je třeba jmenovat akce, které se pravidelně opakují  Drakiáda, vánoční tvoření společně s rodiči, Mikulášská nadílka, vánoční besídky v jednotlivých třídách, výchovný kocert v kongresovém centru ve Zlíně, velikonoční tvoření, školní výlety. Již třetím rokem pořádáme turnaj ve florbalu pro okolní školy – Vánoční turnaj o putovní pohár ředitele školy a turnaj na konci školního roku. Turnaj je již pozitivně zapsán mezi okolními školami a na nezájem si rozhodně nemůžeme stěžovat. Okolem sta dětí přijede vždy změřit své síly.

Oblíbenou aktivitou pro děti je Dětská policie – ve spolupráci s MU Otrokovice, dopravním odborem a Policií ČR. Pokračuje spolupráce s DDM Matýsek z Napajedel ( kroužky vedené pracovníky Matýska se setkaly s velkým zájmem – Sportík, Florbal ). Bylo pokračováno ve spolupráci se ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla – výtvarný obor. Dále zajišťují mimoškolní činnost Kroužky Zlín – zumba.

 

 

Závěr výroční zprávy

      Ve školním roce se podle ŠVP postupovalo v MŠ, ŠD a v 1. až 5. roč. ZŠ. Výchovně vzdělávací cíle byly splněny. Jeden žák nesplnil požadavky a byl opakovaně zařazen do první třídy ( od září 2019 ).

Pedagogický kolektiv, který 100% odpovídá požadované kvalifikaci, pracoval kvalitně ve vzájemné shodě. Při řešení problémů postupují pedagogové jednotně. Při větších problémech se pedagog s kolektivem poradí. Celkovou atmosféru na pracovišti hodnotím jako přátelskou a velmi dobrou. Přátelské klima je i ve vztahu k dětem, každý z pedagogů se snaží být především rádcem. Jako důsledek klimatu ve společnosti se více projevuje nezdravá soutěživost mezi žáky. I přesto jsou vztahy mezi žáky kamarádské.

       

      V oblasti organizační byly plněny podmínky pro řádný chod příspěvkové organizace.

 

V rámci projektu Šablony probíhala podpora žáků ohrožených školním neúspěchem. Bylo podpořeno 12 žáků. Na pravidelných schůzkách se žáci společně s učitelem probírali učivem, které ještě nezvládli nebo u kterého cítí potřebu důkladnější procvičení.

Ve čtenářském klubu se žáci seznamovali s knihami.

V klubu Zábavné logiky a deskových her si žáci procvičovali matematické dovednosti a logické myšlení. Formou her využívali vědomosti nabyté ve vyučování.

     

Modernizace vybavení a učebních pomůcek je nezbytná, aby naše škola nezaostávala právě za školami v okolí. Nutná je rekonstrukce osvětlení.

     

 

8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

 

inspekční činnost ve školním roce 2018/2019 neproběhla

 

 

 

Ve Spytihněvi 14.10.2018                                                      Mgr. Petr Mašláň

                                                                                                         ředitel školy

 

 

 

přílohy:

 

1. výsledky Mapy školy, které zpracovala společnost SCIO

 

2. stručná informace o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2018

     

 

 

 

2.

Základní škola a Mateřská škola Spytihněv, okres Zlín

2018

       

obecní

 

 

 

státní

 

 

EU šablony

 

   

501/300

kancel.mater.

20512

 

501/363

učební pom.

28994

501/666

počít.techn

 

   

501/320

čist.prost.

89854,2

 

501/366

učebnice

21993

501/363

škol.potř

13970

   

501/330

předpl.časopisy

14691

 

501/367

integrace

1928,5

501/365

didakt.po

1276

   

501/365

didakt.pom.

2646

 

501/365

didakt.pom.

3639

501/366

učebnice

5450

   

501/340

vzděl.publik.

2258

 

527/355

DVPP

3000

501/400

barvy

3991,79

   

501/367

pom integrace

880

 

518/540

plavání

19500

 

 

 

   

501/368

zpěvníky

290

 

501/341

vzdělávací

 

527/350

DVPP

36100

   

501/363

škol.potřeby

38392,43

 

527/550

semin.škol

8950

 

 

 

   

501/360

uč.pom.

 

 

 

 

 

527/550

semináře

13000

   

501/361

hračky

60

 

521/500

mzdy

4920555

 

 

 

   

501/362

knihy

 

 

521/510

UZ 33073

 

celkem

 

73787,79

   

501/364

zahradnické potř

547

 

521/520

UZ 33052

 

 

 

 

   

501/370

dekorace

1951

 

 

 

 

EU

 

 

   

501/366

učebnice

 

 

524/500

zdr.poj.

442844,94

501/330

 

 

   

501/388

mater na opr

14410

 

524/510

UZ 33073

 

501/341

 

 

   

501/421

platby kartou

10060,41

 

524/520

UZ 33052

 

501/362

 

 

   

501/440

ceniny

 

 

 

 

 

501/369

 

 

   

501/450

spotř výdejna

1956

 

524/550

soc.poj.

1230142

521/520

mzdy

40482

   

501/400

barvy pásky tisk

468

 

524/551

UZ 33073

 

521/660

 

121800

   

501/410

drobný mater  opr.

6143

 

524/552

UZ 33052

 

524/520

zdr

3642

   

501/420

občerstv.cukrovinky

3709

 

 

 

 

524/552

soc

10120,5

   

527/350

ochr.pr.pomůcky

 

 

525/500

kooperativa

15582,86

527/520

fksp

809,64

   

501/600

potraviny

520497,16

 

 

 

 

 

 

 

   

502/xxx

spotřeba energií

546610

 

 

 

 

 

 

 

   

511/700

revize

43406

 

527/500

fksp

98806,7

celkem

 

176854,14

   

511/300

opravy

15888,3

 

527/510

UZ 33073

 

 

 

 

   

512/xxx

cestovné

1233

 

527/520

UZ 33052

 

celkem za vše EU

250641,93

   

513/300

repre fond

4130

 

 

 

 

 

 

 

   

518/300

poštovné

4914,97

 

521/600

dohody

41500

 

 

 

   

518/320

tel.popl.

35957,12

 

 

 

 

 

 

 

   

518/331

bizhub

39772

 

521/900

náhrad DNP

19680

 

 

 

   

518/540

výukaplavání

17902

 

 

 

 

 

 

 

   

518/350

servisní práce

7453

 

celkem

 

6857116

 

 

 

   

518/360

střežení objektu

17365

 

 

 

 

 

 

 

   

518/371

ochrana údajů

23244

 

 

 

 

 

 

 

   

518/370

ost.služby

15906

 

 

 

 

 

 

 

   

518/380

svoz odpadu

7728

 

 

 

 

 

 

 

   

518/460

lékařské prohl

4350

 

 

 

 

 

 

 

   

518/400

mzdyúčto

158170

 

 

 

 

 

 

 

   

518/410

doprava bazén

20267,8

 

 

 

 

 

 

 

   

518/490

divadlo soutěže

13863

 

 

 

 

 

 

 

   

527/355

DVPP

3294

 

 

 

 

 

 

 

   

518/355

poplatky

11172

 

 

 

 

 

 

 

   

521/600

projekt EDISON

 

 

 

 

 

 

 

 

   

521/300

mzdy 

123855

 

 

 

 

 

 

 

   

521/310

dohody

38195

 

 

 

 

 

 

 

   

524/300

zdr a soc.poj.

42113,56

 

 

 

 

 

 

 

   

527/300

fksp

2475,1

 

 

 

 

 

 

 

   

541/300

nedoplatky, penále

300

 

 

 

 

 

 

 

   

549/xxx

ost.náklady

32707

 

 

 

 

 

 

 

   

558/300

pořízení DHIM

32535

 

 

 

 

 

 

 

   

celkem výdaje

1994132,05

     

6857116

   

250641,93

   
 

za vše

9101889,98

                 
                       

příjmy

     

příjmy

             

602/400

školné

109500

 

672/600

dotace kraj

6857116

241/300

EU

371484

   

602/500

ŠD

14400

 

672/610

UZ 33073

 

241/300

EU

247656

   

602/300

stravné

518763

 

672/620

UZ 33052

 

 

 

 

   

602/450

kroužky

 

 

 

 

 

 

celkem

619140

   

602/500

škola v přírodě

 

 

 

 

 

 

 

 

   

648/300

zapojení RF

 

 

 

 

 

 

 

 

   

649/300

příjem od rodičů

 

 

celkem příjmy

6857116

672/630

EU

250641,93

   

648/700

nadace granty

 

 

 

 

 

672/666

EU

 

   

662/300

úroky

 

 

 

 

 

celkem

 

250641,93

   

672/630

šablony

 

 

 

 

 

 

 

 

   

602/660

přefakturace

121822

 

 

 

 

 

 

 

   

672/500

dotace obec

1220000

 

 

 

 

 

 

 

   

celkem příjmy

1984485

 

 

 

 

 

 

 

   

 

celkem za vše

9092242,93

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

přečerpáno

-9647,05

 

zůstává čerpat

0

zůstává čerpat

368498,07

   
 

RF převod

 

                 
 

pokrytí ztráty

 

                 
                       

zůstatky účtů 0,1,2,3,

                   

018/100

DDNM 

78986,6

 

311/xxx

strava odběr

42698

         

028/100

DDHM ZŠ

1986199,83

 

315/100

školné

3300

         

028/200

DDHM MŠ

944334,14

 

321/000

dodavatel

98996,24

         

028/300

DDHM ŠJ

209782,2

 

331/000

dopl mzdy

340

         

112/000

potraviny

18927,15

 

333/100

dobírka

342663

         

241/100

BU

435146,21

 

335/300

půjčky fksp

12444

         

241/200

BU RF

0

 

335/310

soc.výp fksp

0

         

241/600

BU šablony

368498,07

 

336/xxx

soc.poj.

131007

         

243/100

FKSP

143464,97

 

337/xxx

zdr.poj.

56963

         

261/100

pokladna

21544

 

342/300

daň zálohová

47236

         

261/200

pokladna EU

0

 

342/310

daň srážková

291

         
       

374/300

záloha EU

0

         

966/100

majetek o výpůj.

115478

 

377/100

ostatní

0,07

         

999/966

majetek o výpůj.

115478

 

378/100

ostatní

32

         
       

381/400

překr.normy

1278,78

         
       

385/100

různé doplat

0

         
                       
                       

Dne:

31.12.2018

 

 

         

 


Vytvořeno: 11. 10. 2020
Poslední aktualizace: 11. 10. 2020 20:09
Autor: Správce Webu