Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Školní řád základní školy

Typ: ostatní
Školní řád základní školy

Základní škola
ŠKOLNÍ    ŘÁD

 

 1. Obecná ustanovení

 

 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a dalších pracovníků školy. Upravuje provoz a vnitřní režim školy, podmínky pro bezpečí a zdraví žáků, ochranu žáků před diskriminací a sociálně patologickými jevy, podmínky pro zacházení s majetkem školy žáky. Vychází z Úmluvy o právech dítěte, ze školského zákona č.561/2004 Sb., Vyhlášky 48/2005 o základním vzdělávání a dalších platných norem.

 

 

 1. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

 

1.  Žáci mají právo

 

 • na vzdělávání a školské služby podle školského zákona
 • být informováni o průběhu a výsledcích jejich vzdělávání
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání
 • na ochranu před všemi formami diskriminace, násilí, zneužívání
 • znát kritéria hodnocení výsledků vzdělávání (viz Klasifikační řád), být dostatečně a včasně informován o případných problémech, vyjádřit se ke svému hodnocení
 • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jeho vzdělávacím potřebám a možnostem
 • na odpočinek a volný čas o přestávkách, během přestávek je možný volný pohyb po budově  příslušného stupně s respektem k druhým

 

 

 

 

 

 

 

2.  Žáci jsou povinni

 

 

 • řádně docházet do školy podle učebního plánu a rozvrhu hodin
 • aktivně se účastnit výuky, jsou spoluodpovědní za výsledky svého vzdělávání
 • dodržovat dohodnutá pravidla chování, školní řád, předpisy a pokyny školy, s nimiž byli seznámeni
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
 • respektovat práva druhého, je nepřípustné násilí vůči druhému, ponižování, zesměšňování a další formy omezování druhého
 • chovat se ukázněně jak o přestávkách, tak rovněž ve školní jídelně
 • oznámit učiteli nebo vedení školy, pokud jsou svědky ubližování jinému žákovi
 • dodržovat režim školy, přicházet do školy nejpozději 10 minut před začátkem vyučování
 • přezouvat se při příchodu do školy
 • nevzdalovat se  z budovy školy během vyučování bez vědomí učitele
 • mobily a různé druhy přehrávačů je zakázáno používat po dobu vyučování. Při porušení tohoto nařízení může vyučující žákovi tyto přístroje odebrat a předat do ředitelny, kde si je zákonní zástupci vyzvednou. Při opakovaném porušení tohoto nařízení bude řešeno kázeňským opatřením. O přestávkách nesmí žáci hlasitým poslechem rušit ostatní
 • dodržovat přísný zákaz pořizování jakýchkoliv fotografických, zvukových nahrávek i videonahrávek učitelů a žáků v prostorách školy a na školních akcích bez jejich svolení a  zveřejňovat a šířit je po internetu. Porušení tohoto nařízení je bráno jako hrubé porušení školního řádu a bude řešeno důtkou ředitele školy, při opakování přestupku pak sníženou známkou z chování
 • dodržovat  zákaz svévolného instalování programů na školní počítače
 • vyvarovat se hrubých slovních či fyzických útoků vůči pracovníkům školy. Toto se vždy považuje za závažné porušení školního řádu. Bude řešeno důtkou ředitele školy, při opakování přestupku pak sníženou známkou z chování
 • nenosit do školy věci, které mohou ohrozit zdraví nebo způsobit úraz, v této souvislosti je nepřípustné užívání drog a návykových látek, alkoholu a tabákových výrobků
 • nenosit do školy věci nesouvisející s výukou, např.: cennosti, vyšší obnos peněz, zapalovače, zábavnou pyrotechniku,  apod.
 • na hodinu tělesné výchovy používat sportovní oblečení (bez zipů a vnějších kapes) a sportovní obuv, do školní tělocvičny pak čistou obuv, která nezanechává šmouhy na podlaze. Před zahájením hodiny si sepnou delší vlasy gumičkou, odloží nebezpečné předměty na určené místo (hodinky, prstýnky, řetízky, náramky, náušnice, piercing, apod.)
 • dbát dobrého jména školy

 

 

Z dodržování pravidel chování vyplývají výchovná opatření (Klasifikační řád ).

 

 

 

 

 

 

 

 3. Zákonní zástupci žáků mají právo:

 

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte
 • na poradenskou pomoc školy v záležitostech vzdělávání
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí ve škole, konzultaci s vyučujícím
 • požádat o zdůvodněné uvolnění z výuky, na jednu vyučovací hodinu uvolňuje žáka vyučující, do dvou dnů třídní učitel, na více dní ředitel školy
 • vznášet podněty a připomínky k práci školy, pedagogických pracovníků, vedení školy, školské radě
 • v případě pochybností o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí,  požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka (nejpozději do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení), komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka (viz Zákon 561/2004, § 52 ods.4)
 • volit a být voleni do školské rady

 

4. Zákonní zástupci jsou povinni:

 

 • zajistit účast žáka ve výuce dle učebního plánu a rozvrhu hodin včetně školních akcí
 • dbát na přípravu žáků do školy, pravidelně kontrolovat jejich školní práci, vhodně reagovat na zápisy v žákovské knížce a její pravidelnou kontrolu stvrzovat svým podpisem
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování svého dítěte
 • informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn
 • omluvit nepřítomnost žáka na vyučování nejpozději do jednoho dne od počátku nepřítomnosti žáka, nepřítomnost bude omluvena především zdravotními důvody,

v ojedinělých případech závažnými rodinnými důvody

 • doložit důvody nepřítomnosti žáka na vyučování ihned po návratu žáka do školy písemně na omluvném listě v žákovské knížce včetně podpisu

      Pokud tak zákonný zástupce  neučiní, absence žáka je považována za neomluvenou.

      Při nárustu neomluvených hodin je škola povinna neprodleně informovat sociální odbor.

 

 • oznamovat škole osobní údaje o dítěti podle § 28 odst. 2 a 3 Zákona 561/2004 Sb., které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích

 

 

5. Pedagogičtí pracovníci

 

 • se  řídí zásadami etického chování
 • dodržují Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení a ostatní platné právní normy
 • usilují o nejvyšší kvalitu své práce
 • věnují individuální péči žákům z málo podnětného rodinného prostředí, žákům se zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil činností školy, berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko psychologických poradnách a na sdělení rodičů o dítěti
 • zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním
 • aktivně podporují pozitivní vzájemné vztahy mezi žáky, využívají pedagogické metody rozvíjející sociální dovednosti žáků
 • pravidelně a soustavně informují zástupce žáka o prospěchu a chování žáka, informují je o každém mimořádném zhoršení prospěchu a chování žáka
  v třídní knize evidují a kontrolují absenci žáků, vyžadují od rodičů omluvu nepřítomnosti 
 • přicházejí do školy nejméně 15 minut před zahájením vyučování a výchovné činnosti, 15 minut před výkonem dozoru nad žáky
 • po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken, uzavření přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů, pedagog odchází ze třídy poslední,  třídní knihu odnáší do sborovny, žáky odvádí do šaten, předává vychovatelce školní družiny či vyčká jejich odchodu
 • dodržují ve škole zákaz kouření

 

 

6. Pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

 

a) Všichni pracovníci školy a žáci školy se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. 

b) Všichni pracovníci školy a žáci školy dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace. 

c) Všichni pracovníci školy a žáci školy dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školy. 

d) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáků vůči pracovníkům školy nebo pracovníků školy vůči žákům je považováno za závažné porušení školního řádu a vedení školy z takového jednání vyvodí důsledky v souladu s pracovně právními předpisy a ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona (§ 31 odst. 3).

 

 

 

 1.  Provoz a vnitřní režim školy

 

 

1. Režim činnosti ve škole

 

 1. Vyučování začíná v 8:00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. Vyučování končí nejpozději do 14.30  hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut.  V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena zákonným zástupcům.

 

 1. Školní budova se pro žáky otevírá v 7:40 hodin.  Žákům je umožněn vstup a pobyt v budově 20 minut před začátkem dopoledního vyučování. Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dozorů je vyvěšen na všech úsecích, kde dozor probíhá.

 

 1. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci zajištěna kontrola přicházejících osob. Za uzamčení školy odpovídá uklízečka (v 8.00h a při ukončení pracovní činnosti).  Všichni zaměstnanci školy jsou při příchodu i odchodu povinni školu uzamknout.

 

 1. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá nejméně 50 minut. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. Přezůvky a cvičební úbor je žák povinen si označit.
 2. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
 3. Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30.

 

 1. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.

 

 1. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24.

 

 1. O všech přestávkách je umožněn volný pohyb dětí mimo učebnu. O malých přestávkách vykonávají třídní učitelé dozor ve vlastní třídě nebo provádí dozor ve třídě vyučující následující vyučovací hodiny. Velké přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu dětí na školním dvorku za dozoru pedagogického pracovníka. Před vyučováním a o velké přestávce je dozor vykonávám pedagogickými pracovníky na chodbách dle rozpisu.

 

 1. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná, nepřítomnost se dokládá omluvenkou v žákovské knížce.  Odhlásit se žák může vždy na konci pololetí.

    

 1. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Umožňuje-li to povaha věci, ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

2. Režim při akcích mimo školu

 

 1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání zajišťuje škola vždy nejméně jedním pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec školy, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům .

 

 1. Při akcích konaných mimo školu nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla - každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění bezpečnost a ochranu zdraví.

 

 1. Při akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždění žáků není škola, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí dozor nad žáky na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků, a to prokazatelným způsobem (§ 3 odst. 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb).

 

 1. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení, žáci jsou prokazatelným způsobem seznámeni s požárním a evakuačním řádem zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.

 

 1. Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví žáků:
  • Směrnice k pořádání školy v přírodě
  • Směrnice pro školní výlety

 

 1. Za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochrany zdraví odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.

 

 1. Součástí výuky je výuka plavání ve dvou ročnících prvního stupně. Této výuky se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné potvrzení ne starší jednoho roku.  Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, sáňkování, cyklistika, atd., při dodržení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví pro tyto aktivity.

 

 1. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení.

 

 

2. Docházka do školy

 

 1. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do jednoho kalendářního dne od počátku nepřítomnosti žáka – písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou. Ihned po návratu žáka do školy pak písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. Při dlouhodobé absenci známé předem škola vyžaduje od rodičů předem písemnou omluvu absence. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na jeden den třídní učitel, na delší dobu ředitel školy.

 

 1. Uvolňování žáků z výuky během vyučovacího rozvrhu je možné pouze za předpokladu, že si žáka osobně vyzvedne jeden ze zákonných zástupců žáka.

 

 1. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 

 1. Pravidla pro  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků jsou dána Směrnicemi školy k zajištění požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

 1. Škola pomáhá zajišťovat ochranu žáků před sociálně patologickými jevy. Podmínky, způsoby a metodika jsou rozpracovány v Minimálním preventivním programu školy na daný školní rok.

 

 1. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, pití alkoholu, kouření, používání bojových předmětů je v areálu školy a při všech akcích pořádaných školou zakázáno.

 

 1. Jsou zakázány manipulace s elektrickým proudem, s elektrickými spotřebiči, s ohněm, plynem a s chemikáliemi, které by mohly způsobit úraz.

 

 1. Žáci udržují ve škole čistotu a pořádek, dbají hygienických zásad. Udržují v čistotě svůj oděv a obuv, dbají osobní hygieny. Dodržují pokyny lékaře, zejména při infekčních onemocněních a parazitech.

 

 1. Každý úraz při výuce či o přestávce je nutno ihned ohlásit nejbližšímu učiteli, ten je povinen poskytnout první pomoc a vyšetřit příčiny a okolnosti úrazu. Každý úraz je učitel povinen zapsat do příslušné knihy úrazů ve sborovně a bezprostředně informovat vedení školy. O úrazu žáka podá škola bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Žáci nesmí být posíláni k lékařskému ošetření bez doprovodu dospělé osoby ( je – li možné zákonného zástupce ).

 

 1. Učebny se z bezpečnostních důvodů plně větrají jen ve vyučovacích hodinách po souhlasu vyučujícího, v době přestávek je dovoleno otevírat okna jen se souhlasem pedagogického dozoru. Žákům je zakázáno vyklánění se a vyhazování předmětů z oken.

 

 1. Ve škole není povolena reklama, prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků.

 

 1. Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace.

 

 1.  Výskyt vší ve škole

 

       Z právního hlediska je zavšivení považováno za infekční onemocnění „pediculosis“,

 u kterého hrozí šíření v žákovském kolektivu. Z důvodu ochrany zdraví žáků v kolektivu škola nemůže být takový žák zařazen kolektivu.

Dle znění § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je rodič povinen pečovat o zdraví dítěte. Je tedy i povinen sledovat výskyt vší a při zaznamenaném výskytu vší je rovněž povinen zajistit léčbu tj. odvšivení dítěte.

Učitelé a vychovatelé musí spoléhat na svědomitost a odpovědnost rodičů. V případě oznámeného nebo hrozícího výskytu vší v kolektivu žáků, škola o tomto nebezpečí zákonného zástupce písemně informuje a požaduje zákonných zástupcích podepsané čestné prohlášení, že svému dítěti prohlédli hlavu dle pokynů a posílají dítě do kolektivu žáků školy bez vší

 

 

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků

 

 

1. Ochrana osobního majetku

 

 1. Žákům je zakázáno nosit do školy větší částky peněz, které nejsou určeny na školní akce, cennosti a drahé předměty. Pokud si žák přinese mobilní telefon, má jej po dobu vyučování vypnutý a vždy pod osobní kontrolou. V hodinách tělesné výchovy jsou telefon, hodinky, náušnice, řetízky uloženy na místě k tomu vyučujícím určeném.
 2. Škola neodpovídá za předměty nesouvisející s výukou.
 3. V šatnách nesmí zůstávat nic mimo oblečení a obuvi. Škola za tyto věci odpovídá jen v případech, že byly odcizeny prokazatelně násilným způsobem ze šatny.

 

 1. Nalezené předměty jsou odevzdávány v kanceláři školy a zde jsou hlášeny i případné ztráty. Ztráta musí být nahlášena okamžitě po jejím zjištění, nejpozději však při odchodu ze školy po skončení vyučování. O ztrátách je nutno neprodleně informovat vedení školy a podle okolností a výše škody Policii ČR.

 

 

2. Péče o svěřený majetek

 

 1. Žáci udržují během celé výuky své pracovní prostředí a využívaný majetek školy v pořádku a čistotě a zabraňují jeho poškození a ztrátě.

 

 1. Veškeré způsobené či zjištěné závady na majetku musí být neprodleně hlášeny učiteli.

 

 1. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů, či jiných osob hradí rodiče žáka, který poškození zavinil.

 

 1. Po skončení vyučovací hodiny uvedou žáci své místo do pořádku, včetně urovnání židlí. Vyučující zkontroluje stav učebny.

 

 1. Žák šetří a pečuje o zapůjčené učebnice, učební pomůcky a materiál. Za poškození učebnic nad obvyklou míru opotřebení nedbalým zacházením nebo jejich ztrátu uhradí žáci celou nebo poměrnou část původní ceny učebnice.

 

 

 

 1.  Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

 

 

Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu –

- v Klasifikačním řádu

 

 

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 

 1. Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 1. 9. 2017. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením na chodbách  školy, ve sborovně školy a na www.stránkách  školy.

 

 1. Zaměstnanci školy tento řád projednali na pedagogické radě dne 3. 9. 2018.

 

 1. Žáci školy budou s tímto řádem seznámeni třídními učiteli ve dnech od 4. 9. 2018, seznámení bude zaznamenáno v třídních knihách.

 

 1. Zákonní zástupci žáků budou informováni o vydání nového řádu školy na třídních schůzkách, které proběhnou  11.9.2018

 

 1. Školní řád nabývá účinnosti dnem :

 

 1. Školská rada projednala a schválila  dne :

 

 

 

Ve Spytihněvi  5. 9. 2017                                 Mgr. Petr Mašláň, ředitel školy

 


Vytvořeno: 11. 10. 2020
Poslední aktualizace: 11. 10. 2020 19:45
Autor: Správce Webu