Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Školní řád mateřské školy

Typ: ostatní
Školní řád mateřské školy

  

 

 

 

 

 

    ŠKOLNÍ ŘÁD

 

 

 

 

    MATEŘSKÉ ŠKOLY SPYTIHNĚV

 

           Základní škola a Mateřská škola Spytihněv, okres Zlín, příspěvková organizace

 

 

 
 

 

 

I. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, vztahy

                     s pedagogickými pracovníky

 

1. Na každé třídě jsou vytvořena pravidla soužití mezi dětmi.

2. Práva a povinnosti dětí:

 

 individuálně uspokojovat své potřeby

 užívat spontánně celé prostředí třídy

 účastnit se aktiv nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi

 podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech

 vyjádřit svůj názor, nesouhlas

 podílet se na tvorbě pravidel soužití a dodržovat je

 dbají na dodržování pravidel k ochraně zdraví a bezpečnosti

 seznamují se a akceptují rizika, které mohou vzniknout při vzdělávání v jednotlivých činnostech  

  (pohybové aktivity, pohyb v budově a na zahradě mateřské školy, manipulační činnosti s předměty –    např. s nůžkami)

 při účasti na různých akcích pořádaných školou dbají pokynu učitelky (plavání, výlety)

 při odchodu do základního vzdělávání dosahují klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví

 

  dětí a jejich bezpečnosti

 

3. Práva a povinnosti zákonných zástupců:

 

 být seznámen s dokumentací mateřské školy (dále jen MŠ)

 

 vyjadřovat svůj názor k těmto materiálům

 

 znát a respektovat pravidla soužití

 

 zapojovat se do aktivit MŠ

 

 spolupracovat s učitelkou, konzultovat potřebné poznatky o dítěti

 

 zapůjčit si vhodnou literaturu ze školní knihovny

 

 navrhovat další činnosti, akce a možnosti aktivit MŠ

 

 přivádět do MŠ své dítě čisté, upravené a zdravé

 

 sledovat oznámení v šatnách a na chodbách MŠ a řídit se jimi

 

 navštěvovat třídní schůzky

 

 domluvit si s p. učitelkou a p. zástupkyní ředitele individuální konzultační hodiny

 své stížnosti řešit s učitelkou, a pokud nedojde k vyřešení problému, obrátit se na p. zástupkyni

 

   ředitele (při podání písemné stížnosti – lhůta k vyřízení stížnosti je 60 dnů)

 

 informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných

 

  skutečností, které mohou mít vliv na průběh předškolního vzdělávání dítěte

 

 oznamovat MŠ změnu bydliště, telefonních spojení a jiných údajů potřebných pro MŠ

 

4. Pravidla soužití dospělých:

 

 vyjadřovat se otevřeně, aktivně přistupovat k problémům

 

 podporovat vzájemnou důvěru, toleranci, zdvořilost, solidaritu

 

 pravdivost jednání i chování

 

II. Podmínky provozu a organizace MŠ

 

1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 3 do 6 let

2. Děti nastupují do MŠ na základě řádného zápisu nebo doplňovacího řízení

3. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním ročníků před zahájením

    povinné školní docházky

4. Při nástupu dítěte obdrží rodiče evidenční list, který vyplní dle pokynů

5. Provoz MŠ je od 6:00 – 16:00 hod.

6. Režimové požadavky:

 

 děti do MŠ přicházejí do 8:00 hod., nebo v průběhu dopoledne dle potřeb rodičů a dítěte po předchozí

 

  domluvě s pedagogem

 

 dítě do MŠ dochází čisté, upravené a zdravé

 

 spontánní a řízené činnosti jsou vyvážené

 

 pedagog pracuje s dětmi ve skupině i individuálně

 

 výchovné i vzdělávací činnosti jsou zařazovány pedagogem v průběhu dne s ohledem na věkové a

 

   individuální zvláštnosti dítěte

 

 pohybové aktivity jsou dítěti umožněny po celý den

 

 pobyt venku se uskutečňuje dvě hodiny dopoledne, odpoledne dle klimatických podmínek

 

 pobyt venku bývá zkrácen nebo vynechán pouze při nepříznivých klimatických podmínkách

 

 v letních měsících se veškeré činnosti dětí provádějí venku

 

 odpolední spánek a relaxace je zařazena po obědě

 

 doba spánku dětí je individuální dle potřeby dítěte

 

 stravování je zajištěno třikrát denně

 

 jsou dodržovány intervaly mezi jídly

 

 MŠ se z bezpečnostních důvodů uzavírá denně v 8:00 hod.

 

7. Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 300,- Kč měsíčně se platí inkasem. Osvobození od  úplaty

 

     řeší vnitřní předpis mateřské školy.

 

8. Školní stravování je stanoveno:

 

 na základě vyhlášky č. 107/2005Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

 

 Vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 137/2004, o hygienických požadavcích na stravovací služby

 

 Vyhlášky ministerstva financí č.84/2205 Sb., o nákladech na závodní stravování (viz. Vnitřní řád

 

   školní jídelny).

 

Školní stravování je školskou službou, kterou lze poskytovat za úplatu dle:

 

 § 123 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

 

 O školní stravování se jedná pouze v době pobytu dítěte (strávníka) ve školském zařízení dle § 117

 

   odst. 1 písm.b) a c) uvedeného zákona.

 

 V případě prvního dne nemoci je strávník oprávněn si objednaný oběd odebrat za úplatu stanovenou

 

   podle finančních normativů, tedy cenu stravného.

 

9. Úhrada za stravné se provádí zpětně ke 20. dni každého měsíce bezhotovostním stykem - inkasem

 

 33,- Kč celodenní

 

 39, -Kč celodenní pro děti s odloženou školní docházkou

 

10. Nepřítomnost dítěte rodiče omlouvají osobně nebo telefonicky

 

   Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování jsou všichni strávníci povinní odhlásit stravu

 

   po dobu nepřítomnosti – první den nepřítomnosti se ale považuje za pobyt ve škole a plyne z toho

 

   nárok na oběd.  Následující dny nepřítomnosti musí být odhlášeny, jinak je povinnost doplatit cenu

 

  oběda v plné výši. Po skončení nemoci (nepřítomnosi), musí být dítě opět přihlášeno.

 

 Odhlašování dětí probíhá nejpozději do 7:30 hod. daného dne

 

 Pokud je dítě v MŠ nepřítomno první den, rodiče si mohou vyzvednout oběd do nosičů jídla pouze

 

 v 11:00 hod. ve školní jídelně

 

 Nevyzvednutá strava propadá a neposkytuje se za ni žádná náhrada.

 

 Nosiče jídla si musí rodič donést osobně.

 

 Jídlo nelze mimo stanovenou dobu uchovávat v MŠ z důvodu zachování hygienických požadavků.

 

11. Omlouvání nepřítomnosti dětí s povinnou předškolní docházkou a uskutečňování povinné

      předškolní docházky (děti, které dovršily k 31. 8. pět let, nebo mají odloženou školní docházku)

 

 Zákonní zástupci dětí s povinnou předškolní docházkou jsou povinní přivádět do mateřské školy své

 

  děti každý pracovní den, mimo školních prázdnin a dnů volna.

 

 Povinné vzdělávání probíhá každý den v rozsahu 4 hodin, a to od 8:00 hod. do 12:00 hod. Po tuto

 

  dobu je předškolní vzdělávání v mateřské škole povinné.

 

 Omlouvání dětí budou provádět rodiče prostřednictvím e- mailové adresy:

 

   ms@zsspytihnev.cz

 

 Zákonní zástupci omlouvají své dítě předem, je-li známo, že z vážných důvodů bude chybět, je nutné

 

   v žádosti uvést tyto důvody

 

   na 1- 5 dní – zástupce ředitele pro MŠ (prostřednictvím e-mailu)

 

   na 6 a více dnů – ředitel školy (prostřednictvím e-mailu): zsspyt@zsspytihnev.cz

 

 Při nepředvídané nepřítomnosti je zákonný zástupce dítěte povinen omluvit své dítě zástupkyni

 

   ředitele do 3 kalendářních dnů – prostřednictvím e- mailu a uvést důvod nepřítomnosti.

 

 Pokud dítě v průběhu povinného předškolního vzdělávání onemocní, učitelka tuto skutečnost oznámí

 

  zákonným zástupcům a ti si neprodleně své dítě vyzvednou.

 

 Ve výjimečných případech může učitelka na třídě po domluvě se zákonným zástupcem a vedením

 

   mateřské školy vyžadovat omluvenku od lékaře. Povinností lékaře je vystavení potvrzení o dočasné

 

   neschopnosti dítěte k předškolnímu vzdělávání, pokud jde o součást poskytování léčebné péče.

 

   V případech důvodného podezření na zanedbávání povinné předškolní docházky se tato skutečnost

 

  oznamuje na OSPOD.

 

 Pokud dítě nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce navštěvovat předškolní

 

  vzdělávání, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem dítěte, nebo

 

  mu povolí vzdělávat se podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce dítěte je povinen

 

  vytvořit pro stanovení předškolního vzdělávání podmínky.

 

12. Ředitel školy může po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte,

 

      rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

 

 se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší

 

   než dva týdny

 

 zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

 

 zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za stravné

 

13. Provoz MŠ je možno omezit v měsíci červenci nebo srpnu a o vánočních prázdninách.

 

14. Rozsah omezení stanovuje ředitel školy se souhlasem zřizovatele a přerušení

 

      provozu oznámí zákonnému zástupci nejméně dva měsíce předem.

 

15. K uzavření provozu MŠ se souhlasem zřizovatele dochází  pokud počet dětí je menší než 8.

 

16. Na základě Školského zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č.17/2005Sb. může do MŠ přivádět a

 

      odvádět pouze zákonný zástupce dítěte. Pedagog předá dítě cizí osobě jen na základě písemného

 

      zmocnění.

 

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

1. Zajištění bezpečnosti:

 

 Pedagog vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagog převezme od jeho zákonného zástupce

 

  nebo jim pověřené osoby až do doby, kdy je pedagog předává jeho zákonnému zástupci nebo jím

 

  pověřené osoby

 

 Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem

 

 Pedagog musí předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi a má povinnost zajistit

 

  oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí. Z tohoto důvodu může

 

  pedagog neumožnit dítěti projevující známky akutního onemocnění účast při vzdělávání. Jeho

 

  povinnosti je chránit zdraví ostatních dětí

 

 Při pobytu mimo území MŠ připadá na jednoho pedagoga 20 dětí z běžné třídy

 

 Pedagog musí dodržovat bezpečnostní pokyny při práci s dětmi

 

 Zakazuje se nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v celém areálu MŠ

 

 V MŠ není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagaci

 

 V MŠ není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej

 

  výrobků ohrožující zdraví, psychicky nebo morální vývoj dětí nebo přímo ohrožujících či

 

  poškozujících životní prostředí

 

 

2. Ochrana zdraví:

 

 Do MŠ chodí děti pouze zdravé. Dítě se do MŠ nepřijímá s léky nebo nedoléčené.

 

  Kašel, přetrvávající rýma, průjem, zvracení, červené spojivky očí a podobné příznaky  jsou příznaky

 

  nemoci, i když dítě nemá teplotu! MŠ v případě zjištění příznaku nemoci ihned informuje rodiče a

 

  požaduje vyzvednutí z MŠ.

 

 K zamezení šíření nákaz a s ohledem na druhé děti není vhodné posílat do mateřské

 

  školy dítě s počátečními příznaky nemoci nebo dítě nedoléčené. Pokud se v době přítomnosti dítěte

 

  v MŠ prokáže, že není v pořádku, bude odpovědný zástupce telefonicky vyrozuměn, aby své dítě

 

  vyzvedl a navštívil lékaře.

 

 Rodiče jsou povinni informovat učitelku o jakýchkoli skutečnostech, které se týkají zdravotního stavu

 

 dítěte a které se udály i mimo MŠ (mdloby, nevolnost, úraz…)

 

 Vyskytne-li se v rodině nebo nejbližším okolí infekční onemocnění, ohlásí to zákonný zástupce

 

  učitelce nebo řediteli školy.

 

 Při výskytu infekčního onemocnění ve škole (včetně pedikulózy - vši dětské) jsou neprodleně

 

  informováni zákonní zástupci daného dítěte i ostatní zákonní zástupci.

 

  Při výskytu vší učitelé nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na ostatní

 

 děti. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoli školy a pedagogických pracovníků. Při hromadném

 

 výskytu je informován místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví – krajská hygienická stanice.

 

 V případě dětí, které zákonní zástupci přivádějí děti do kolektivu opakovaně neodvšivené, bude

 

 informován příslušný orgán sociální péče

 

 Pedagog mateřské školy zajistí, aby děti byly vhodnou formou poučeny o možném ohrožení zdraví a

 

 bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním. Děti

 

 zároveň seznámí s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany

 

 zdraví dětí a se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a odpovídajícími následnými

 

 opatřeními, se kterými se mohou děti setkat ve škole, jejím okolí a při činnostech mimo školu

 

 (například nebezpečí od neznámých lidí, nebezpečí násilí a šikany, nálezy nebezpečných předmětů

 

 apod.). Dále děti seznámí s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 

 žáků, pokud se vztahují na příslušnou činnost. Toto seznámení zapíše do třídní knihy.

 

 

3. První pomoc a ošetření:

 

 Mateřská škola zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského

  ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Zdravotník mateřské školy odpovídá za vhodné

 

  rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením. Rovněž zajistí, aby se zásadami

 

 poskytování první pomoci byli všichni zaměstnanci školy seznámeni. Děti jsou seznamovány dle

 

 Školního vzdělávacího programu svými pedagogy.

 

 Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného dítěte, případně další okolnosti, zajistí škola

  jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět. O události a provedených opatřeních informuje

 neprodleně zákonného zástupce dětí. Doprovodem může být pouze zletilá osoba, osoba plně způsobilá

 k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole.

 Opatření k zajištění první pomoci provede mateřská škola i při školních akcích konaných mimo školu.

 

 

 

 

 

 

4. Zvláštní pravidla při některých činnostech:

 

 Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou při některých činnostech dodržována další zvláštní

 

  pravidla. Je tomu tak zejména při činnostech se zvýšeným rizikem ohrožení zdraví a života, při pobytu

 

  venku, sportovních a turistických akcích a na ozdravném pobytu. Ve všech takových případech klade

 

 mateřská škola zvýšený důraz na dodržování pokynů, právních a ostatních předpisů k zajištění

 

 bezpečnosti a ochrany zdraví, pokynů a zásad úrazové prevence pedagogickými pracovníky i žáky.

 

 Důsledně je vyžadováno ukázněné chování dětí.

 

 

                                                  Pobyt venku a pohybové činnosti

 

 Při pobytu venku a pohybových činnostech dodržuje mateřská škola platné rámcové vzdělávací

 

  programy a didaktické zásady. Bezpečnost dětí zajišťuje pedagogický pracovník po celou dobu.

 

  Při činnostech přihlíží zejména k fyzické vyspělosti dětí, k jejich věku a předchozím zkušenostem.

 

  Při pohybových činnostech v přírodních podmínkách je třeba volit terén a překážky úměrné věku,

 

  klimatickým podmínkám, rozumovému a fyzickému vývoji s přihlédnutím ke kvalitě výzbroje a

 

  výstroje dětí.

 

 

                                                            Ozdravné pobyty

 

 K vykonávání ozdravných pobytů organizovaných mateřskou školou vydává ředitel zvláštní pokyn.

 

 Všichni zúčastnění ozdravného pobytu jsou povinny tímto pokynem se řídit.

 

 

 

                                                          Využívání mlhoviště

 

 Mlhoviště využíváme pouze na školní zahradě. Pedagogický pracovník osobně předem ověří

 

  bezpečnost místa, přesně vymezí prostor, kde se děti mohou pohybovat a učiní taková opatření, aby

 

  měl přehled o počtu osvěžujících se dětí ve skupině. Skupina na jednoho pedagogického pracovníka je

 

  maximálně 10 dětí.

 

 

 

 

 

                                                              Kurz plavání

 

 Ředitel podá pokyn k organizaci těchto aktivit, všichni pedagogové stvrdí svým podpisem zajištění

 

  bezpečnosti při těchto akcích. Na jednoho pedagoga připadá maximálně 10 dětí. Pedagog zajišťuje

 

  dozor a bezpečnost nad dětmi po celou dobu kurzu až do předání dětí zákonným rodičům nebo

 

 návratu do budovy MŠ.

 

 

                                       Bezpečnost dětí při soutěžích a přehlídkách

 

 Pedagog zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží, pokud se

 

  se zákonným zástupcem dětí nedohodne jinak. Před odjezdem musí mít pedagog písemný souhlas

 

  zákonného zástupce.

 

 

 

 

IV.  Podmínky zacházení s majetkem MŠ ze strany dětí

 

1. Pedagog průběžně upozorňuje děti na správné zacházení s hračkami, pomůckami a vybavením MŠ

2. V případě poškození majetku MŠ ze strany dětí, může pedagog po domluvě se zákonným zástupcem

 

  sjednat opravu nebo náhradu

 

3. Děti si můžou nosit své osobní hračky za předpokladu, že splňují bezpečnostní podmínky

4. Zákonný zástupce bere na vědomí možnost ztráty nebo poškození přinesené hračky, bez nároku

 

    náhrady

 

 

 

 

 1. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b)

         § 30 odst. 3 Školského zákona)

 

 

 • Školní řád platí do odvolání

 

 • Školní řád byl projednán Pedagogickou radou

 

 • Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy,

 

 prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu

 

 jsou informováni zákonní zástupci dětí. S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny

 

děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumovým schopnostem dětí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Školní řád schválen pedagogickou radou : 20.2.2020

 

 Schválen školskou radou : bude předložen

 

 

 

 

 

 Školní řád nabývá účinnosti od 1. 3. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        …...................................................

 

                                                                                        Mgr. Mašláň Petr, ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ŠKOLNÍ ŘÁD

 

 

 

 

    MATEŘSKÉ ŠKOLY SPYTIHNĚV

 

           Základní škola a Mateřská škola Spytihněv, okres Zlín, příspěvková organizace

 

 

 

 
 

 

 

I. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, vztahy

                     s pedagogickými pracovníky

 

1. Na každé třídě jsou vytvořena pravidla soužití mezi dětmi.

2. Práva a povinnosti dětí:

 

 individuálně uspokojovat své potřeby

 užívat spontánně celé prostředí třídy

 účastnit se aktiv nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi

 podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech

 vyjádřit svůj názor, nesouhlas

 podílet se na tvorbě pravidel soužití a dodržovat je

 dbají na dodržování pravidel k ochraně zdraví a bezpečnosti

 seznamují se a akceptují rizika, které mohou vzniknout při vzdělávání v jednotlivých činnostech  

  (pohybové aktivity, pohyb v budově a na zahradě mateřské školy, manipulační činnosti s předměty –    např. s nůžkami)

 při účasti na různých akcích pořádaných školou dbají pokynu učitelky (plavání, výlety)

 při odchodu do základního vzdělávání dosahují klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví

 

  dětí a jejich bezpečnosti

 

3. Práva a povinnosti zákonných zástupců:

 

 být seznámen s dokumentací mateřské školy (dále jen MŠ)

 

 vyjadřovat svůj názor k těmto materiálům

 

 znát a respektovat pravidla soužití

 

 zapojovat se do aktivit MŠ

 

 spolupracovat s učitelkou, konzultovat potřebné poznatky o dítěti

 

 zapůjčit si vhodnou literaturu ze školní knihovny

 

 navrhovat další činnosti, akce a možnosti aktivit MŠ

 

 přivádět do MŠ své dítě čisté, upravené a zdravé

 

 sledovat oznámení v šatnách a na chodbách MŠ a řídit se jimi

 

 navštěvovat třídní schůzky

 

 domluvit si s p. učitelkou a p. zástupkyní ředitele individuální konzultační hodiny

 své stížnosti řešit s učitelkou, a pokud nedojde k vyřešení problému, obrátit se na p. zástupkyni

 

   ředitele (při podání písemné stížnosti – lhůta k vyřízení stížnosti je 60 dnů)

 

 informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných

 

  skutečností, které mohou mít vliv na průběh předškolního vzdělávání dítěte

 

 oznamovat MŠ změnu bydliště, telefonních spojení a jiných údajů potřebných pro MŠ

 

4. Pravidla soužití dospělých:

 

 vyjadřovat se otevřeně, aktivně přistupovat k problémům

 

 podporovat vzájemnou důvěru, toleranci, zdvořilost, solidaritu

 

 pravdivost jednání i chování

 

II. Podmínky provozu a organizace MŠ

 

1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 3 do 6 let

2. Děti nastupují do MŠ na základě řádného zápisu nebo doplňovacího řízení

3. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním ročníků před zahájením

    povinné školní docházky

4. Při nástupu dítěte obdrží rodiče evidenční list, který vyplní dle pokynů

5. Provoz MŠ je od 6:00 – 16:00 hod.

6. Režimové požadavky:

 

 děti do MŠ přicházejí do 8:00 hod., nebo v průběhu dopoledne dle potřeb rodičů a dítěte po předchozí

 

  domluvě s pedagogem

 

 dítě do MŠ dochází čisté, upravené a zdravé

 

 spontánní a řízené činnosti jsou vyvážené

 

 pedagog pracuje s dětmi ve skupině i individuálně

 

 výchovné i vzdělávací činnosti jsou zařazovány pedagogem v průběhu dne s ohledem na věkové a

 

   individuální zvláštnosti dítěte

 

 pohybové aktivity jsou dítěti umožněny po celý den

 

 pobyt venku se uskutečňuje dvě hodiny dopoledne, odpoledne dle klimatických podmínek

 

 pobyt venku bývá zkrácen nebo vynechán pouze při nepříznivých klimatických podmínkách

 

 v letních měsících se veškeré činnosti dětí provádějí venku

 

 odpolední spánek a relaxace je zařazena po obědě

 

 doba spánku dětí je individuální dle potřeby dítěte

 

 stravování je zajištěno třikrát denně

 

 jsou dodržovány intervaly mezi jídly

 

 MŠ se z bezpečnostních důvodů uzavírá denně v 8:00 hod.

 

7. Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 300,- Kč měsíčně se platí inkasem. Osvobození od  úplaty

 

     řeší vnitřní předpis mateřské školy.

 

8. Školní stravování je stanoveno:

 

 na základě vyhlášky č. 107/2005Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

 

 Vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 137/2004, o hygienických požadavcích na stravovací služby

 

 Vyhlášky ministerstva financí č.84/2205 Sb., o nákladech na závodní stravování (viz. Vnitřní řád

 

   školní jídelny).

 

Školní stravování je školskou službou, kterou lze poskytovat za úplatu dle:

 

 § 123 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

 

 O školní stravování se jedná pouze v době pobytu dítěte (strávníka) ve školském zařízení dle § 117

 

   odst. 1 písm.b) a c) uvedeného zákona.

 

 V případě prvního dne nemoci je strávník oprávněn si objednaný oběd odebrat za úplatu stanovenou

 

   podle finančních normativů, tedy cenu stravného.

 

9. Úhrada za stravné se provádí zpětně ke 20. dni každého měsíce bezhotovostním stykem - inkasem

 

 33,- Kč celodenní

 

 39, -Kč celodenní pro děti s odloženou školní docházkou

 

10. Nepřítomnost dítěte rodiče omlouvají osobně nebo telefonicky

 

   Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování jsou všichni strávníci povinní odhlásit stravu

 

   po dobu nepřítomnosti – první den nepřítomnosti se ale považuje za pobyt ve škole a plyne z toho

 

   nárok na oběd.  Následující dny nepřítomnosti musí být odhlášeny, jinak je povinnost doplatit cenu

 

  oběda v plné výši. Po skončení nemoci (nepřítomnosi), musí být dítě opět přihlášeno.

 

 Odhlašování dětí probíhá nejpozději do 7:30 hod. daného dne

 

 Pokud je dítě v MŠ nepřítomno první den, rodiče si mohou vyzvednout oběd do nosičů jídla pouze

 

 v 11:00 hod. ve školní jídelně

 

 Nevyzvednutá strava propadá a neposkytuje se za ni žádná náhrada.

 

 Nosiče jídla si musí rodič donést osobně.

 

 Jídlo nelze mimo stanovenou dobu uchovávat v MŠ z důvodu zachování hygienických požadavků.

 

11. Omlouvání nepřítomnosti dětí s povinnou předškolní docházkou a uskutečňování povinné

      předškolní docházky (děti, které dovršily k 31. 8. pět let, nebo mají odloženou školní docházku)

 

 Zákonní zástupci dětí s povinnou předškolní docházkou jsou povinní přivádět do mateřské školy své

 

  děti každý pracovní den, mimo školních prázdnin a dnů volna.

 

 Povinné vzdělávání probíhá každý den v rozsahu 4 hodin, a to od 8:00 hod. do 12:00 hod. Po tuto

 

  dobu je předškolní vzdělávání v mateřské škole povinné.

 

 Omlouvání dětí budou provádět rodiče prostřednictvím e- mailové adresy:

 

   ms@zsspytihnev.cz

 

 Zákonní zástupci omlouvají své dítě předem, je-li známo, že z vážných důvodů bude chybět, je nutné

 

   v žádosti uvést tyto důvody

 

   na 1- 5 dní – zástupce ředitele pro MŠ (prostřednictvím e-mailu)

 

   na 6 a více dnů – ředitel školy (prostřednictvím e-mailu): zsspyt@zsspytihnev.cz

 

 Při nepředvídané nepřítomnosti je zákonný zástupce dítěte povinen omluvit své dítě zástupkyni

 

   ředitele do 3 kalendářních dnů – prostřednictvím e- mailu a uvést důvod nepřítomnosti.

 

 Pokud dítě v průběhu povinného předškolního vzdělávání onemocní, učitelka tuto skutečnost oznámí

 

  zákonným zástupcům a ti si neprodleně své dítě vyzvednou.

 

 Ve výjimečných případech může učitelka na třídě po domluvě se zákonným zástupcem a vedením

 

   mateřské školy vyžadovat omluvenku od lékaře. Povinností lékaře je vystavení potvrzení o dočasné

 

   neschopnosti dítěte k předškolnímu vzdělávání, pokud jde o součást poskytování léčebné péče.

 

   V případech důvodného podezření na zanedbávání povinné předškolní docházky se tato skutečnost

 

  oznamuje na OSPOD.

 

 Pokud dítě nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce navštěvovat předškolní

 

  vzdělávání, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem dítěte, nebo

 

  mu povolí vzdělávat se podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce dítěte je povinen

 

  vytvořit pro stanovení předškolního vzdělávání podmínky.

 

12. Ředitel školy může po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte,

 

      rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

 

 se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší

 

   než dva týdny

 

 zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

 

 zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za stravné

 

13. Provoz MŠ je možno omezit v měsíci červenci nebo srpnu a o vánočních prázdninách.

 

14. Rozsah omezení stanovuje ředitel školy se souhlasem zřizovatele a přerušení

 

      provozu oznámí zákonnému zástupci nejméně dva měsíce předem.

 

15. K uzavření provozu MŠ se souhlasem zřizovatele dochází  pokud počet dětí je menší než 8.

 

16. Na základě Školského zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č.17/2005Sb. může do MŠ přivádět a

 

      odvádět pouze zákonný zástupce dítěte. Pedagog předá dítě cizí osobě jen na základě písemného

 

      zmocnění.

 

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

1. Zajištění bezpečnosti:

 

 Pedagog vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagog převezme od jeho zákonného zástupce

 

  nebo jim pověřené osoby až do doby, kdy je pedagog předává jeho zákonnému zástupci nebo jím

 

  pověřené osoby

 

 Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem

 

 Pedagog musí předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi a má povinnost zajistit

 

  oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí. Z tohoto důvodu může

 

  pedagog neumožnit dítěti projevující známky akutního onemocnění účast při vzdělávání. Jeho

 

  povinnosti je chránit zdraví ostatních dětí

 

 Při pobytu mimo území MŠ připadá na jednoho pedagoga 20 dětí z běžné třídy

 

 Pedagog musí dodržovat bezpečnostní pokyny při práci s dětmi

 

 Zakazuje se nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v celém areálu MŠ

 

 V MŠ není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagaci

 

 V MŠ není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej

 

  výrobků ohrožující zdraví, psychicky nebo morální vývoj dětí nebo přímo ohrožujících či

 

  poškozujících životní prostředí

 

 

2. Ochrana zdraví:

 

 Do MŠ chodí děti pouze zdravé. Dítě se do MŠ nepřijímá s léky nebo nedoléčené.

 

  Kašel, přetrvávající rýma, průjem, zvracení, červené spojivky očí a podobné příznaky  jsou příznaky

 

  nemoci, i když dítě nemá teplotu! MŠ v případě zjištění příznaku nemoci ihned informuje rodiče a

 

  požaduje vyzvednutí z MŠ.

 

 K zamezení šíření nákaz a s ohledem na druhé děti není vhodné posílat do mateřské

 

  školy dítě s počátečními příznaky nemoci nebo dítě nedoléčené. Pokud se v době přítomnosti dítěte

 

  v MŠ prokáže, že není v pořádku, bude odpovědný zástupce telefonicky vyrozuměn, aby své dítě

 

  vyzvedl a navštívil lékaře.

 

 Rodiče jsou povinni informovat učitelku o jakýchkoli skutečnostech, které se týkají zdravotního stavu

 

 dítěte a které se udály i mimo MŠ (mdloby, nevolnost, úraz…)

 

 Vyskytne-li se v rodině nebo nejbližším okolí infekční onemocnění, ohlásí to zákonný zástupce

 

  učitelce nebo řediteli školy.

 

 Při výskytu infekčního onemocnění ve škole (včetně pedikulózy - vši dětské) jsou neprodleně

 

  informováni zákonní zástupci daného dítěte i ostatní zákonní zástupci.

 

  Při výskytu vší učitelé nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na ostatní

 

 děti. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoli školy a pedagogických pracovníků. Při hromadném

 

 výskytu je informován místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví – krajská hygienická stanice.

 

 V případě dětí, které zákonní zástupci přivádějí děti do kolektivu opakovaně neodvšivené, bude

 

 informován příslušný orgán sociální péče

 

 Pedagog mateřské školy zajistí, aby děti byly vhodnou formou poučeny o možném ohrožení zdraví a

 

 bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním. Děti

 

 zároveň seznámí s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany

 

 zdraví dětí a se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a odpovídajícími následnými

 

 opatřeními, se kterými se mohou děti setkat ve škole, jejím okolí a při činnostech mimo školu

 

 (například nebezpečí od neznámých lidí, nebezpečí násilí a šikany, nálezy nebezpečných předmětů

 

 apod.). Dále děti seznámí s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 

 žáků, pokud se vztahují na příslušnou činnost. Toto seznámení zapíše do třídní knihy.

 

 

3. První pomoc a ošetření:

 

 Mateřská škola zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského

  ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Zdravotník mateřské školy odpovídá za vhodné

 

  rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením. Rovněž zajistí, aby se zásadami

 

 poskytování první pomoci byli všichni zaměstnanci školy seznámeni. Děti jsou seznamovány dle

 

 Školního vzdělávacího programu svými pedagogy.

 

 Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného dítěte, případně další okolnosti, zajistí škola

  jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět. O události a provedených opatřeních informuje

 neprodleně zákonného zástupce dětí. Doprovodem může být pouze zletilá osoba, osoba plně způsobilá

 k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole.

 Opatření k zajištění první pomoci provede mateřská škola i při školních akcích konaných mimo školu.

 

 

 

 

 

 

4. Zvláštní pravidla při některých činnostech:

 

 Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou při některých činnostech dodržována další zvláštní

 

  pravidla. Je tomu tak zejména při činnostech se zvýšeným rizikem ohrožení zdraví a života, při pobytu

 

  venku, sportovních a turistických akcích a na ozdravném pobytu. Ve všech takových případech klade

 

 mateřská škola zvýšený důraz na dodržování pokynů, právních a ostatních předpisů k zajištění

 

 bezpečnosti a ochrany zdraví, pokynů a zásad úrazové prevence pedagogickými pracovníky i žáky.

 

 Důsledně je vyžadováno ukázněné chování dětí.

 

 

                                                  Pobyt venku a pohybové činnosti

 

 Při pobytu venku a pohybových činnostech dodržuje mateřská škola platné rámcové vzdělávací

 

  programy a didaktické zásady. Bezpečnost dětí zajišťuje pedagogický pracovník po celou dobu.

 

  Při činnostech přihlíží zejména k fyzické vyspělosti dětí, k jejich věku a předchozím zkušenostem.

 

  Při pohybových činnostech v přírodních podmínkách je třeba volit terén a překážky úměrné věku,

 

  klimatickým podmínkám, rozumovému a fyzickému vývoji s přihlédnutím ke kvalitě výzbroje a

 

  výstroje dětí.

 

 

                                                            Ozdravné pobyty

 

 K vykonávání ozdravných pobytů organizovaných mateřskou školou vydává ředitel zvláštní pokyn.

 

 Všichni zúčastnění ozdravného pobytu jsou povinny tímto pokynem se řídit.

 

 

 

                                                          Využívání mlhoviště

 

 Mlhoviště využíváme pouze na školní zahradě. Pedagogický pracovník osobně předem ověří

 

  bezpečnost místa, přesně vymezí prostor, kde se děti mohou pohybovat a učiní taková opatření, aby

 

  měl přehled o počtu osvěžujících se dětí ve skupině. Skupina na jednoho pedagogického pracovníka je

 

  maximálně 10 dětí.

 

 

 

 

 

                                                              Kurz plavání

 

 Ředitel podá pokyn k organizaci těchto aktivit, všichni pedagogové stvrdí svým podpisem zajištění

 

  bezpečnosti při těchto akcích. Na jednoho pedagoga připadá maximálně 10 dětí. Pedagog zajišťuje

 

  dozor a bezpečnost nad dětmi po celou dobu kurzu až do předání dětí zákonným rodičům nebo

 

 návratu do budovy MŠ.

 

 

                                       Bezpečnost dětí při soutěžích a přehlídkách

 

 Pedagog zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží, pokud se

 

  se zákonným zástupcem dětí nedohodne jinak. Před odjezdem musí mít pedagog písemný souhlas

 

  zákonného zástupce.

 

 

 

 

IV.  Podmínky zacházení s majetkem MŠ ze strany dětí

 

1. Pedagog průběžně upozorňuje děti na správné zacházení s hračkami, pomůckami a vybavením MŠ

2. V případě poškození majetku MŠ ze strany dětí, může pedagog po domluvě se zákonným zástupcem

 

  sjednat opravu nebo náhradu

 

3. Děti si můžou nosit své osobní hračky za předpokladu, že splňují bezpečnostní podmínky

4. Zákonný zástupce bere na vědomí možnost ztráty nebo poškození přinesené hračky, bez nároku

 

    náhrady

 

 

 

 

 1. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b)

         § 30 odst. 3 Školského zákona)

 

 

 • Školní řád platí do odvolání

 

 • Školní řád byl projednán Pedagogickou radou

 

 • Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy,

 

 prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu

 

 jsou informováni zákonní zástupci dětí. S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny

 

děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumovým schopnostem dětí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Školní řád schválen pedagogickou radou : 20.2.2020

 

 Schválen školskou radou : bude předložen

 

 

 

 

 

 Školní řád nabývá účinnosti od 1. 3. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        …...................................................

 

                                                                                        Mgr. Mašláň Petr, ředitel školy

 

 

 

 


Vytvořeno: 11. 10. 2020
Poslední aktualizace: 11. 10. 2020 19:49
Autor: Správce Webu