Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Základní škola a Mateřská škola Spytihněv, okres Zlín, příspěvková organizace

 

Vnitřní a provozní řád školní jídelny

vydaný v souladu s § 30 zákona č. 561/20040Sb., (školský zákon)

 

 

 1. Základní ustanovení

 

Školní stravování se mj. řídí:

 • zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Například: výživové normy (tzv. spotřební koš), stanovení finančních normativů na nákup potravin v rámci rozpětí finančního limitu na nákup potravin apod.

Závodní stravování se mj. řídí:

 • zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 33b Stravování a s travovací služby
 • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

Dále mj. v souladu se

 • zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb.

 

 

 1. Údaje o školní jídelně

 

Sídlo: Spytihněv 520, 763 64  Spytihněv

IČO: 71005056

Ředitel školy: Mgr. Miroslava Klímová

Vedoucí stravování: Hana Pavlasová

Hlavní kuchařka: Blanka Juračková

Kuchařky: Jarmila Polášková, Renáta Kraváčková

Telefon: 774 300 966, 577 943 044

Email: sjspyt@zsspytihnev.cz

Provozní doba: 6:00 – 14:30 hod

 

 

 1. Kategorie strávníků a výše stravného od 1. 6. 2020

 

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle

bodů 1 až 4 viz Příloha č. 2 „vyhlášky o školním stravování.“

 

Školní jídelna poskytuje stravování dětem MŠ, žákům ZŠ a zaměstnancům vlastní organizace.

 

Věkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídla          

 

 1. MŠ do 6-ti let

            přesnídávka                9,--

            oběd                           20,--

            svačina                       7,--    

            celý den                     36,--

            dopoledne                  29,--

 

 1. MŠ 7 let

            přesnídávka               9,--

            oběd                           25,--

            svačina                       8,--   

            celý den                     42,--  

            dopoledne                  34,--

 

 1. ZŠ 7 – 10 let

            oběd                           25,--

 

 1. ZŠ 11 – 14 let

            oběd                           28,--

 

 1. Zaměstnanci

             oběd                          31,--

 

 

Poplatek za stravné zahrnuje konzumaci tekutin v rámci dodržení pitného režimu. MŠ – celodenně, ZŠ jako součást oběda.

 

 

Strávníci kategorie 1,2 (MŠ) mají nárok na jedno hlavní jídlo a dvě doplňkové. Kromě toho mají právo na pitný režim po celý den. Stravování dětí dále řeší vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Je-li dítě v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravuje se vždy.

Strávníci kategorie 3,4 (ZŠ) mají nárok na jedno hlavní jídlo a pití ke každému obědu.

Strávníci kategorie 1, 2, 3,4 mohou odebrat stravu pouze po dobu pobytu ve škole tz. pokud jsou ve škole a zúčastní se vyučovacího procesu. Je-li strávník nemocen, lze první den nemoci oběd vydat domů dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování. Další dny po dobu nepřítomnosti dítěte nebo žáka ve škole nelze stravu domů vydávat - školský zákon č. 561/2004/Sb. § 122 odst. 2).

Při porušení stanovených pravidel a povinností uvedených ve vnitřním řádu má ředitel školy právo situaci řešit v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. § 31.

Organizace poskytuje vlastním zaměstnancům organizace stravu za sníženou úhradu jen, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě, jedná se o jedno hlavní jídlo v kalendářním dni. V případě nemoci, dovolené, studijního volna a služební cesty stravování není možné.

 

 

4.  Přihlašování a odhlašování stravy

 

Přihlašování stravy se provádí na základě vyplnění závazné přihlášky ke stravování. Platnost přihlášky ke stravování je 1 školní rok.

V případě nemoci nebo nepřítomnosti ve škole je povinností strávníka se včas odhlásit. Strava se odhlašuje den předem nebo týž den do 7:30 hod osobně nebo telefonicky v kanceláři školní jídelny

tel.: 774 300 966, 577 943 044,

Neodhlášená strava je strávníkovi účtována jako odebraná!

Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna - v těchto dnech jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech budou strávníci s předstihem informováni.

 

5.  Výdej stravy

 

Výdej stravy dětem MŠ – přesnídávka od 8,15 hod., oběd začíná zpravidla v 11:20 hod. a končí 11:40 hod. a odpolední svačina od 14 hod.

Expedice obědů do výdejny ZŠ pro žáky a zaměstnance probíhá v 11:45 hod. a samotný výdej

od 12:00 hod. do 13:00 hod.

Výdej do jídlonosičů nebo jiných nádob určených k přepravě jídla (musí být čisté) probíhá:

v MŠ od 10:45 hod. do 11:15 hod.

v ZŠ – výdejna základní školy od 12:15 hod. do 12:40 hod.

 

Upozorňujeme strávníky, že pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě.

 

Dozor ve výdejně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků. Zákonní zástupci dětí a žáků řeší případné připomínky a náměty ke stavování s vedoucí školní jídelny, případně s ředitelem školy. Při jídle jsou strávníci povinni chovat se ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly.

 

 

6.   Platba stravného

 

Úplata za školní stravování se provádí zpětně ke 20. dni v měsíci a to inkasem. Pouze ve výjimečném případě po dohodě s vedoucí ŠJ je možný i jiný způsob úhrady. Pokud nebude stravné včas uhrazeno, jídelna není povinna další stravování poskytovat. Bude řešeno s ředitelem školy.

 

 

       7. Jídelníček

 

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy při dodržování tzv. spotřebního koše

vybraných druhů potravin.

Jídelníček je vyvěšen v základní a mateřské škole a na internetových stránkách.

Školní jídelna může z provozních důvodů jídelníček pozměnit.

 

 

Ve Spytihněvi 10. 1. 2020

 

 

 

            Hana Pavlasová                                                           Mgr. Miroslava Klímová

                vedoucí ŠJ                                                                ředitel ZŠ a MŠ

 

Zprávy